ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13215/18.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare

pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,

 rutele și intervalul orar ale acestora

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,  rutele și intervalul orar ale acestora

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

PRIMAR

NR. 13198 DIN 18.09.2020

 

 

 

Referat

privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor
în actualul context epidemiologic de SARS - COV 2

 

          Liceul Teoretic ,, Ana Ipătescu " are în administrare două microbuze școlare, ele având scopul principal de transport al elevilor din Gherla și satele aparținătoare dinspre domiciliul acestora spre unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ spre domiciliul acestora. Transportul elevilor cu microbuze școlare este gratuit.

          În conformitate cu prevederile art. 20 alin. ( 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ,, Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea ".

          În conformitate cu prevederile art. 85 alin. ( 1 ) din aceeași lege mai sus amintită, ,, În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.

          Este de competența Consiliului Local în conformitate cu prevederile art. 129 alin. ( 2 ) lit. d și art. 7 alin. ( 1 ) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 de a discuta și adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru transport în contextul epidemiologic cu SARS-COV 2 și a rutelor de transport pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ,,Ana Ipătescu".

          Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propunem adoptarea lui în forma prezentată.

 

PRIMAR

-------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13204/99/18.09.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.  ______ DIN___________

privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor

 în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar ale acestora

 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar al microbuzelor;

Examinând referatul primarului nr. 13198 din 18.09.2020 și raportul de specialitate  nr. 13200 din 18.09.2020 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. ( 1 ), art. 85 alin. ( 1 ) și art. 105 alin. ( 2 ) lit. c din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

În temeiul art. 129 alin. ( 1 ), alin. ( 2 ) lit. d,  alin. 7 lit. ( a ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și prevederile art. 139 alin. ( 1 ) și art. 196 alin. ( 1 ) lit. a;

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1. Se aprobă utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor din cadrul Liceului Teoretic ,, Ana Ipătescu " Gherla în actualul context epidemiologic de SARS-COV 2, precum și rutele și intervalul orar de transport, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea Liceului Teoretic ,, Ana Ipătescu " și managerul de transport.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                         AVIZEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

 

 

ANEXA 1 LA PROIECT UTILIZARE MICROBUZE ȘCOLARE

 

Înapoi la proiecte