ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13112/17.09.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13063 din 17.07.2020

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33

Prin cererea cu nr. 14645 din 19.11.2019 numita H. N. A. cu domiciliul în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități.

Potrivit extrasului CF nr. 55605 cu nr. cadastral 55605 proprietar tabular asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Ciocârliei nr. 33 este H. N. A.

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 185/14645 din 27.11.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.12 în zona locuințelor unifamiliale.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33.

Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus -o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 14.07.2020, unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case unifamiliale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Pe terenul în suprafață de  990,00 mp se va executa o casă unifamilială în suprafață construită de 200,60 mp, amplasată la o retragere de 53,61m față de aliniamentul la str. Ciocârliei, 3,34 m față de limita de proprietate a vecinului M. O., 1,50 m față de limita de proprietate a vecinului S. M. și 7,53m, respectiv 3,34 m față de limita de proprietate dinspre vecinul H. I.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Ciocârliei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13090/96/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33

 

               Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33, proiect din inițiativa primarului,

               Examinând referatul cu nr. 13063 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33, conform proiectului întocmit de SC EXC ARHICONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 42, coordonator RUR, arhitect D. M. T., beneficiar d-na H. N. A. domiciliată în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                   AVIZEAZĂ              

                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                              

 

Înapoi la proiecte