ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13035/16.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 18.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

Nr.: 13017 din 16.09.2020                

 

REFERAT

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

Prin HG nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ teritoriale, municipiului Gherla i-au fost alocati 900 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

De asemenea Consiliul Judetean Cluj a virat suma de 85,5 mii lei reprezentand cheltuieli cu masa si cazarea personalului din centrele sociale izolati la locul de munca din perioada starii de urgenta. Aceste sume trebuie prinse in bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020.

Analizand executia bugetara pana la aceasta data precum si cererile de alocare de fonduri din partea unitatilor de invatamant si a Spitalului Municipal Gherla aceste sume au fost repartizate la partea de cheltuieli conform anexei nr.2.

In ceea ce priveste investitiile apare in lista achizitia unei masine de spalat profesionala solicitata de Gradinita Casuta Fermecata.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor atasate.

 

Primar

 

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13032/93/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020


Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 13017 din 16.09.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13018/16.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

          Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată adoptă prezenta :

 HOTĂRÂRE :

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   42 704,23 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  49 255,64 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 774,80 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 480,84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

 

Înapoi la proiecte