ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12078/27.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 27.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 27.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 27.08.2020.

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr.: 12024 din 26.08.2020                

 

REFERAT

privind rectificarea bugetului local si includerea sumelor aferente proiectelor cu finantare FEDR în bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5863 din 19.08.2020 în valoare de 19.951.179,50 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 122684 intitulat ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla” ,finanțat în cadrul Programului Operațional Regional.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de  6.424 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

De asemenea  Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5856 din 05.08.2020 în valoare de 10.864.606,93 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 123489 intitulat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de 260,00 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

Prin adresa 2388/21.08.2020 au fost transmisi de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj indicatorii actualizati pentru Municipiul Gherla in vederea rectificarii bugetului local.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetuli local conform anexelor atasate.

 

Primar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 12077/91/27.08.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 12024 din 26.08.202 0privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 12027/26.08.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   41 718,73 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  48 270,14 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 799,30 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 470,84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

            PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anexa 1 venituri_27.08.2020

Anexa 2 cheltuieli_27.08.2020

Anexa 3 lista investitii_27.08.2020

 

Înapoi la proiecte