ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12086/27.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 27.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 27.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședință ordinară din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12080 DIN 27.08.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            In urma completarilor solicitate de biroul Gherla al BCPI in vederea primei inscrieri a imobilului din Municipiul Gherla, ,Cartier Baita este necesara aprobarea corelarii suprafetelor din acte cu cele rezultate in urma ridicarilor topografice in teren.

            Terenul apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla, regasit la pozitia 6 din anexa 6, in suprafata de 1700 mp, teren aferent magazie Baita, se modifica la 2170 mp prin masurare, fata de suprafata din acte, prin includerea in suprafata totala a accesului la parcela, acces regasit in hartile si documentele cadastrale vechi.

            Constructia existenta pe terenul prezentat anterior, fosta magazie a CAP Hasdate, inregistrate in domeniul privat al Municipiului Gherla cu numarul de inventar 1695 in suprafata de 144 mp, prezentata mai jos, isi actualizeaza, corespunzator masuratorilor efectuate in teren suprafata, la 156 mp.  

Astfel propunem corectarea terenului de la suprafata de 1700 mp existenta in inventarul bunurilor Municipiului Gherla la suprafata de 2170 mp rezultata in urma ridicarii topografice in teren, categoria de folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, cu vecintatile: la N – cad. 55005, cad. 55004; la S – cad. 55352, cad. 55112; la E – drum; la V – Biserica Ortodoxa.

Deasemenea, propunem corectarea suprafetei constructiei de la suprafata de 156 mp existenta in inventarul bunurilor Municipiului Gherla la suprafata de 144 mp rezultata in urma ridicarii topografice „magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de constructie, cu fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn, acoperis cu tigla, avand suprafata desfasurata de 144 mp”.

Imobilul mai sus prezentat anterior, aflat in inventarul Municipiului Gherla, nu a mai fost intabulat, instrainat sau grevat.

Consiliul Local al Municipiului Gherla urmeaza sa-si exprima aprobarea in legatura cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Prezenta hotarare vine in completarea HCL 55/28.05.2020.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati complectarile propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi complectate actele necesare primei inscrieri in Cartea Funciara a imobilelor prezentate in acest referat in vederea utilizarii in ineres local, vanzarii, inchirierii sau concesionarii ulterioare.

 

INITIATOR:

PRIMAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12084/92/27.08.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

          Art. 1 Se aproba modificarea in inventarul bunurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, astfel:

  1. La pozitia 6 anexa 6 din Lista de inventar a terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, modificarea suprafetei terenului de la 1700 mp existenta in inventarul bunurilor la 2170 mp rezultata in urma ridicarii topografice in teren, categoria de folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, cu vecintatile: la N – cad. 55005, cad. 55004; la S – cad. 55352, cad. 55112; la E – drum; la V – Biserica Ortodoxa.
  2. La pozitia cu numarul de inventar 1695, magazie sat Baita, modificarea suprafetei constructiei de la 156 mp existenta in inventarul privat al bunurilor Municipiului Gherla, la 144 mp rezultata in urma ridicarii topografice „magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de constructie, cu fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn, acoperis cu tigla, avand suprafata desfasurata de 144 mp”.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3  La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea HCL 55/28.05.2020.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

             PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                     

Înapoi la proiecte