ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11855/21.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din dată din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.   11845 / 21.08.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art.4, lit.a, din

Hotărârea nr.51/07.05.2020  

 

          Având în vedere că proiectul pentru modernizarea iluminatului public depus pe POR 3.1C este în fază avansată de semnare, o parte din investițiile care erau prevăzute în acest domeniu prin contractual de delegare al iluminatului vor fi realizate prin intermediul acestei finanțări.

            În această situație, pentru a evita riscul apariției, situației unei duble finanțări pentru anumite lucrări și/sau echipamente au fost necesare realizare unor modificări în conținutul caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public la obiectivele autorității contractante, condiții de exploatare a delegării serviciului, realizarea investiților în iluminatul public.

            Față de aceasta propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării art. 4 lit. a din HCL nr.51/07.05.2020.

           

INIȚIATOR,

PRIMAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 11854/90/21.08.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr.51/07.05.2020

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Art.4, lit.a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020 privind modificarea Caietului de Sarcini, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 11845  din 21.08.2020  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

  • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
  • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
  • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
  • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1   Se modifică caietul de sarcini aprobat la art.4 lit. a, din HCL nr.51/07.05.2020, modificări cuprinse în anexa la prezenta hotărâre;

            Art.2   Se aprobă caietul de sarcini modificat. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea caietului de sarcini aprobat la art. 4 lit. a din HCL nr.51/07.05.2020;

Art.3     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza - CAIET DE SARCINI în vederea delegării prin CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA”

Înapoi la proiecte