ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.11316/10.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată din îndată din 10.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11309/10.08.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla     

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13017 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13573 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 52218, Gherla.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finantare europeana prin Grupul de Actiune Locala „Plaiuri Somesene” ce va deschide o linie de finantare europeana prin interventia Programului Operational Regional cu tema „Construire de locuinte sociale” pentru care sunt disponibili 1.800.000 EUR. Acest proiect este in concordanta cu directivele si liniile de finantare europene ce urmaresc reducerea numarului de spatii locative inproprii.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea situatie:

  • Parcela inscrisa in CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 in suprafata de 2700 mp este traversata de str. Pescarilor cu numarul CF 54822 Gherla, situatie care genereaza impartirea parcelei mai sus mentionate in doua loturi, un lot in suprafata de 2660 mp si un lot in suprafata de 40 mp.
  • Suprafata din acte de 40 mp rezulta in urma dezmembrarii fortate conditionate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla care in teren este mai mare avand o suprafata de 1673 mp, constatare concluzionata in urma ridicarii topografice.
  • Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.

Din cele prezentate anterior si documentate in anexe se poate concluziona ca parcela de teren inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi descrise astfel:

  1. Parcela 1 cu suprafata in acte de 2660 mp si suprafata masurata de 2660 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/1;
  2. Parcela 2 cu suprafata din acte de 40 mp si suprafata masurata de 1673 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/2.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati clarificarile parcelare propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi inaintate actele necesare inscrierii in Cartea Funciara a parcelelor de teren propuse de Municipiul Gherla pentru constructia unor locuinte sociale cu fonduri europene in vederea reducerii numarului de spatii locative improprii.

 

INITIATOR:

PRIMAR

-----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11313/87/10.08.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse in CF 52633 Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse in CF 52633 Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

HOTĂRÂRE

          Art. 1 Se aproba diminuarea suprafetei imobilului din str. Pescarilor nr. 4, inscris in CF 52633 Gherla cu numar top 1135/2/1/10/1 de la suprafata de 2700 mp inscrisa in cartea funciara mentionata mai sus, la suprafata de 2660 mp, suprafata rezultata in urma ridicarii topografice executate in teren.

            Art.  2  Se aproba trecerea in domeniul privat al Municipiului Gherla a imobilului intravilan, teren, din Municipiul Gherla, str. Pescarilor nr. fn, in suprafata de 1673 mp, categoria de folosinta curtii constructii (1Cc), avand vecinatatile: la N – B. I., O. N. A., B. T.; la S – str. Pescarilor (cad. 54822); la E – V. B.; la V – Cimitir. Terenul in suprafata de 1673 mp aflat in inventarul Municipiului Gherla nu a mai fost intabulat, instrainat sau grevat.

Art.  3 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL 49/30.04.2020.

Art. 4 Parcela de teren situată în str. Pescarilor, identificată cu CF 52633 Top 1135/2/1/10/1 în suprafață măsurată de 2660 mp se găsește înregistrată la Primăria Municipiului Gherla în lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla la poziția 9, având o valoare contabilă 79.748 lei.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

 

Înapoi la proiecte