ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10399/22.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități

din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități

 din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT                                                          

----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 10187 din 17.07.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2

 

 

Prin cererile cu nr. 8390 din 13.06.2018  și nr. 11260 din 14.09.2018 SC DACHIM SRL cu sediul în municipiul Turda a solicitat eliberarea unor certificate de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerii autorizației de construire pentru modernizare activității din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2.

Potrivit extrasului CF nr. 50028 cu nr. cadastral 50028 și CF nr.50033 cu număr cadastral 50033 proprietar tabular asupra imobilelor din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2 este firma SC DACHIM SRL din Turda.

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 104/8390 din 20.07.2018, respectiv 116/11260  din 20.08.2016.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilele în cauză se află situate în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.10 în subzona I, întreprinderi unde dezvoltarea este permisă numai în  baza unui PUD de incintă întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2.

Vizavi de realizarea acestui obiectiv există două sesizări depuse a numiților V. D. din Municipiul Gherla, respectiv B. A. M. din Municipiul Gherla prin care își exprimă dezacordul total față de reautorizarea acestei activități, care va crea poluare fonică, atmosferică, trafic intens și altele.

Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus -o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 17.07.2020. În urma acesteia, ținând cont de toate aspectele comisia propune eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.  

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea modernizării activității din cadrul SC DACHIM SRL  în conformitate cu certificatele de urbanism eliberate de Primăria Municipiului Gherla.

Pe terenul beneficiarului există mai multe construcții edificate după cum urmează: C1 laborator parter SC=45 mp, C2 casă cântar și cântar, parter, SC=146 mp, C3 – magazie parter SC= 21 mp, C4- atelier mecanic, parter, SC=151 mp, C5- bazin apă industrială și casă pompe, parter, SC=85 mp, C6- magazie parter SC=17 mp, C7- turn mașini și depozit cereale, S++P+8E, SC=1814 mp și C8- stație primire auto, S+P SC=279 mp.  CAD 50028: C1- post trafo, SC=113,30 mp pe CAD 50033.

Suprafața terenului este de 11174 mp, respectiv 160 mp.

Se vor moderniza corpurile C1, C4, C5, C7 și C8 de pe cadastal 50028 și C1 de pe terenul identificat cu nr. cadastral 50033, fără modificări a suprafețelor construite și a regimului de înălțime existent.

Accesul auto și pietonal se asigură din str. Depozitelor.

Se va asigura staționarea autovehiculelor doar în interiorul parcelei. Există o parcare cu 4 locuri ce se suplimentează cu 10 locuri.

În zonă există rețele edilitare  de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare și gaze naturale, la care construcțiile existente sunt racordate.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

           -----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10394/82/22.07.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2

 

               Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2, proiect din inițiativa primarului,

               Examinând referatul cu nr. 10187 din 17.07.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48 alin.1 și 3 și art.56, alin. 1, alin.4 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2, conform proiectului întocmit de SC EXCARHICONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr.5, coordonator RUR arhitect D. M. D.T. T., beneficiar SC DACHIM SRL cu sediul în municipiul Turda, str. Gheorghe Lazăr nr.11.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                         

                                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                     

 

 

Înapoi la proiecte