ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10466/23.07.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------

Nr.10441/23.07.2020

 

REFERAT

 

Privind abrobarea contului de executiela 30.06.2020 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

  • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.06.2020 conform anexelor atasate.

 

     PRIMAR

---------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10462/83/23.07.2020

                     PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .07.2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Municipiului Gherla la 30.06.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.06.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 10441/23.07.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 10442/23.07.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

            În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

      Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta :

                                      

                                                             HOTĂRÂRE :

 

   Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.06.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 23,836,632.00lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  15,131,032lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.  

 Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.06.2020,  inregistrând la partea de venituri     încasări in  suma de 9,164,180.00lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       8,794,808 lei conform anexelor 3    si 4 la prezenta hotărîre.

 Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.06.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.06.2020;

 Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR                                                                            

                                                                                                                             AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

        anexa 1 venituri buget local

        anexa 2 cheltuieli buget local

        anexa 3 venituri autof.

        anexa 4 chelt.autof.

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Înapoi la proiecte