ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10398/22.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii

unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii

unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D.C.M.

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 10327/21.07.2020

                                                                                                                                       

    REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr.2

 

 Prin cererea nr. 9361 din 01.07.2020, doamna C. R. domiciliată în Municipiul Gherla, str. Pajiștei, solicită aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul de la adresa de mai sus din str. Florilor.

Potrivit extrasului CF nr. 51478 cu nr. top. 1136/139/1/2 proprietar asupra imobilului de la adresa de mai sus este C. R..

Având în vedere cele mai sus precizate, cât și situația din teren, propun aprobarea deschiderii unui acces auto din str. Florilor la imobilul situat în municipiul Gherla str. Pajiștei nr.2, pentru doamna C. R..

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                      Primar,

      -------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10391/81/22.07.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul primarului înregistrat sub nr. 10327 din 21.07.2020,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c) și  art.139, alin.3, lit.g), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto din str. Florilor la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Pajiștei nr.2, proprietatea doamnei C. R..

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numita C. R domiciliată în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr.2.

 

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

 

Înapoi la proiecte