ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8117/09.06.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 09.06.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 09.06.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 10.06.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

                                                            

----------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 8063 din 09.06.2020                                                                              

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Municipiul Gherla a incheiat cu Directia de Sanatate Publica Cluj un contract pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina institutionalizata a persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministerului sanatatii. De asemenea s-a incheiat un contract cu EUROTRAT SRL Gherla pentru punerea la dispozitie a spatiilor de cazare si serviciilor aferente. Decontarea se face in conformitate cu prevederile HG nr. 201/2020. Suma facturata de EUROTRAT SRL este de 289 800lei care de asemenea a fost facturata de Municipiul Gherla catre DSP Cluj.

          Urmare a virarii de catre Directia de Sanatate Publica Cluj a sumei de 124 324lei reprezentand cheltuieli pentru persoanele aflate in carantina in conformitate cu prevederile HG nr. 201/2020 si tinand  cont de prevederile contractului incheiat de Municipiul Gherla cu SC EUROTRAT SRL prin care se prevede obligativitatea platii serviciilor prestate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data virarii sumelor de catre DSP se impune rectificarea de urgenta a bugetului local al Municipiului Gherla prin includerea sumelor facturate atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli.

          In urma primirii unor donatii(3.2mii lei) si a unor sume reprezentand subventii pentru stimulentul de risc(2.5mii lei) la Spitalul Municipal Gherla se modifica bugetul activitatilor autofinantate cu aceste sume conform anexei nr.4

         

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  48248.6     mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   54,836.01     mii lei din care la sectiunea de functionare  28773.00mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 25773.21mii lei conform anexelor 1 si 2.

 

PRIMAR

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C.M.

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8115/66/09.06.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.8063/09.06.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 8064/09.06.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, HG 201/2020 cu modificarile ulterioare;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  48 284,6 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 836,01 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 062,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

                                                                                                                       

Înapoi la proiecte