ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7337/21.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------

 

Nr. 7265/21.05.2020

REFERAT

Privind aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli

 pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

            ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, jud. Cluj, având obiectul de activitate conform cod CAEN -7500- Activități veterinare (adăpost câini, ecarisaj), prin D-l M. G. în calitate de d. g. prezintă Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2020 în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2020 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2019, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2020

s-au prevăzut:

  • Venituri totale în sumă de 7.571.700 lei
  • Cheltuieli totale în sumă de 7.500.515 lei.

          Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2020 este prezentat în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

            In calitate de unic actionar la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, Consiliul Local al Municipiului Gherla trebuie sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli al acestei societati. Propun aprobarea bugetului la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA asa cum este prezentat in anexele la proiectul de hotarare.

 

PRIMAR

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7336/63/21.05.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli

 pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul primarului nr.7265/21.05.2020 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.7266/21.05.2020

                Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 intocmit de SC ADP SA GHERLA

Ţinând cont de prevederilor  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr.3818/2019 ;

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(d), alin 3 lit. (d),  art. 139 alin. 3 lit. (h)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1 :  Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si detalierea indicatorilor  economico-financiari pe anul 2020  la SC ADP SA Gherla ,  conform anexelor  1 si 2 la  prezenta hotărare ;

   Art.2 : Se aproba gradul de realizare a veniturilor, programul de investitii si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla conform anexelor 3-5 la prezenta hotarare.

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza SC ADP SA Gherla.     

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                Buget ADP-2020                                                                                                      

 

Înapoi la proiecte