ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 4593 DIN 24.03.2020

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

Prin adresa cu nr.3091/28.02.2020 COMPANIA DE APĂ SOMES a comunică  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 01.04.2020 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier R.  M.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-----------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Prin adresa cu nr.3698/09.03.2020 Tetarom SA comunică  Municipiului Gherla convocatorul ședințelor ordinare si extraordinare din data de 07.04.2020 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M.  L.  P. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.4594/24.03.2020

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor al Compania de Apă Someș SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020 precum si referatul de aprobare al acestuia.

Analizând temeiurile de fapt si de drept invocate, apreciem ca acesta este temeinic si legal, sens in care propunem adoptarea acestuia

 

Secretar General UAT

MIHAI ROTAR

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.4582/24.03.2020

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020 precum si referatul de aprobare al acestuia.

Analizând temeiurile de fapt si de drept invocate, apreciem ca acesta este temeinic si legal, sens in care propunem adoptarea acestuia

 

Secretar General UAT

MIHAI ROTAR

---------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020.

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul R.  M.  , consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare   la COMPANIA DE APĂ SOMES SA    din data de 07.04.2020 , sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2  COMPANIA DE APĂ SOMES SA    va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății  COMPANIA DE APĂ SOMES SA  , Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. R.  M.  și COMPANIA DE APĂ SOMES SA.

 

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                 NESELEAN IOAN                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                         

               ROTAR MIHAI

-----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020 ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul M.  L.  .P , consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare   a Acționarilor Societății Tetarom SA  din data de 07.04.2020 , sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2 SC Tetarom SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății Tetarom SA  Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M.  L.  P. și SC Tetarom SA.

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                 NESELEAN IOAN                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               ROTAR MIHAI

Înapoi la proiecte