ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

 

REFERAT

privind aprobarea atribuirii in folosinta gartuita a unui spatiu,

in suprafata de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3     

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 16257/16.12.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3, in suprafata de 39 mp, pentru activitati de utilitate publica, inaintata de Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla, intocmim prezentul referat justificativ. In solicitare se arata ca in acest moment, Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae, desi detine un spatiu nou construit, acesta nu poate fi inscris in Cartea Funciara din cauza unor reglementari juridice ale terenului pe care a fost construit, fapt care impiedica depunerea de proiecte sociale, neavand dovada spatiului necesar pentru desfasurarea de activitati sociale.

            Spatiul mentionat anterior a fost transmis succesiv prin HCL 19/26.03.2015 si HCL 36/30.03.2016 in folosinta gratuita Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae pentru activitati de utilitate publica, mai exact pentru desfasurarea de proiecte caritative si activitati sociale in folosul comunitatii gherlene.

            Spatiul solicitat se afla in corpul de cladire din Pta Libertatii, nr. 3, la etajul 1 in zona fostelor birouri Meseriasul, in zona casei scarii, cu geamuri spre curtea interioara, fiind in ][\domeniul privat al Municipiului Gherla, cu numarul de inventar 11313 si valoare de inventar a intregului imobil de 787464 lei.

            Potivit OUG 57/2019 la alineatul 2 se precizeaza: “Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date in folosinta gratuita, pe termen limitat, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.”

            A fost depus anexat un raport de activitate al Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae pentru perioada 2018-2019 din care rezulta desfasurarea mai multor actiuni de binefacere, sociale si educationale, adresate persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor fara posibilitati materiale si copiilor din Municipiul Gherla, astfel fiind indeplinite conditiile regasite in OUG 57/2019 la art. 362 alineatul 2. Totodata anexaz in copie certificatul Judecatoriei Gherla din care rezulta ca Fundatia Crestina de Caritate Sf. Nicolae este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la pozitia nr. 2 din 24.07.2002 precum si Certificatul de inregistrare fiscala cu CIF 14778631.

            Analizand cele aratate anterior va propunem spre aprobare transmiterea in folosinta gratuita a spatiului solicitat pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.04.2020 avand la baza Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ art. 108 litera d), art 129 alineatul 6 litera b), art. 362; istoricul activitatilor de utilitate publica ale Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla precum si HCL 19/2015 si HCL 36/2016 prin care bunul a fost atribuit in folosinta gratuita pana in luna martie a anului 2020.

 

 

                                                                             INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                  Primar

                                                                             Neselean Ioan

---------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind darea in folosință gratuită a unui spațiu,

in suprafață de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea atribuirii in folosita gratuita a unui spațiu in suprafata de 39 mp situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108 litera d), Art. 129 alineatul 6 litera b), Art. 139 alineatul 1 si 2 si Art. 362 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.  1  Se aproba darea in folosinta gratuita Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spatiu in suprafata de 39 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii,  nr. 3, etajul 1, jud. Cluj avand numarul de inventar 11313 din domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului imobil de 787464 lei, avand destinatia de spatiu necesar desfasurarii activitatilor de binefacere.

Art. 2 Durata pentru care se acorda folosinta gratuita este de 4 ani, care incep sa curga de la data adoptarii prezentei hotarari. Predarea-primirea imobilului atribuit in folosinta gratuita se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3 Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla are urmatoarele obligatii:

a)-sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita;

b)-sa prezinte anual autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si stategii pentru perioada urmatoare;

c)-sa permita accesul autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

d)-sa nu modifice, bunul în parte ori in integralitatea lui;

e)-la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini;

f)-folosinta dobandita in baza hotararii de consiliu local nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane

g-de a informa autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate privata, precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului

    Art. 4 In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3  lit. a) –e) din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

    In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3 lit. f)-g)din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

 

   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae.

 

         

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

    Neselean Ioan                                                                      Rotar Mihai

 

 

Nr. Consilieri 19

Prezenti

Nr. voturi Pentru

Nr. abtineri

Nr. voturi impotriva

Înapoi la proiecte