MUNICIPIUL GHERLA

Nr 2179/13.02.2020

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

            Avand in vedere modificarile legislative privind costul standard pe elev si adresa DGRFP CLUJ privind suplimentarea cotelor defalcate din TVA pentru invatamant precum si unele incasari din valorificari de bunuri realizate pana la acest moment bugetul local al Municipiului Gherla se modifica la partea de venituri si va fi in sume de 47 905,8 mii lei.

            Totodata tinand cont de solicitarile avute in sedinta de consiliu din data de 10.02.2020 s-au alocat sume pentru relocarea locuitorilor de pe str. Pescarilor nr. 5 precum si pentru expertizarea podurilor peste canalul Morii. Astfel bugetul local al Municipiului Gherla va inregistra la partea de cheltuieli suma de 54 77457,21 mii lei din care sectiunea de dezvoltare va fi in suma de 25 773,21 mii lei

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.858/22.01.2020 si referatul 2179/13.02.2020 privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 1288/29.01.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.5/2020 a bugetului de stat, Decizia  DGRFP Cluj nr.129/13.01.2020, privind indicatorii pe anul 2020;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  47 905.21 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 457,21 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 28 684,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 316,99 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 21609,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 5. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art.6:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 7 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2020 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport ( cod 670501) a  sumei de 100 mii lei  pentru activitati sportive  pe anul 2020 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii  si constructie locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

            Art 11 : Se aprobă programul activitatilor cultural artistice organizate de Casa de Cultura Gherla in anul 2020, prezentat in anexa nr. 7

Art 12 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

anexa 5 invatamant 2020

ANEXA 6

ANEXA 7 BUGET

Înapoi la proiecte