ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2164/13.02.2020

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre

 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 13.02.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR. 2102/12.02.2020

 

Referat

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini,Regulamentul,Indicatori de Performanță și

Modelul de Contract privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului

de Iluminat Public din Municipiul Gherla

 

          Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale având competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviicilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau private a unităților administrative–teritoriale care compun sistemele de utilități publice, prioritar fiind interesul general al colectivități locale.

            Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlul funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrative-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în accord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

            Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din același act normativ, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de Sarcini, Regulamentul, Indicatorilor de Performanță și Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului Publicului de Iluminat din Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2150/21/13.02.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 2102 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

  • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
  • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
  • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
  • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

               

                Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2 Se aprobă forma de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș, ca gestiune delegată;

Art. 3 Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea serviciului de iluminat public în municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public în municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 5 Se aprobă Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat puiblic din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 6 Se aprobă Modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

Art. 7 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 92/26.10.2017 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla;

 Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 

-----------------

studiul de oportunitate

Caiet de Sarcini-Gherla

Draft contract delegare

Anexa 7 -CS-Gherla  Indicatori de performanta

Anexa 8 - Regulament il. public Gherla

Înapoi la proiecte