ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 956/23.01.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia

 Romană Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia

 Romană Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.01.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.01.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

--------------

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                   

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 965/23.01.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ”

           

            Municipiul Gherla are calitatea de chiriaș al Episcopiei Română Unită cu Roma Greco – Catolică de Cluj – Gherla, obiect al închirierii fiind clădirea situată în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj, clădire în care își desfășoară activitatea Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”.

            După cum s-a constatat de beneficiarul direct al închirierii, respectiv de către Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, cât și de către proprietar și chiriaș, o parte a clădirii închiriate este în stare accentuată de degradare.

            Este vorba de corpul de clădire situat în partea dreaptă a curții în care funcționează cancelaria, săli de clasă, secretariatul.

            Mai concret s-a constatat apariția unor fisuri datorită vechimii clădirii și a slabei consolidării. Neintervenția la timp pentru remedierea în fază incipientă a deteriorărilor au dus la accentuarea acestora, în prezent o parte a corpului de clădire fiind închis și imposibil de utilizat datorită pericolului existent.

            Astfel un număr de 6 săli de clasă nu sunt utilizabile, în aceeași situație fiind și casa scărilor de acces la sălile respective.

            Până în prezent au fost o serie de discuții pe tema limitării degradării și a reparațiilor care se impun, însă nu s-a reușit concret a se începe lucrări de reparații.

            Cu ocazia întâlnirii din luna decembrie 2019 care a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Gherla, întâlnire la care au participat reprezentanții proprietarului Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, ai chiriașulu, Municipiul Gherla și a beneficiarului direct al folosinței Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, s-a stabilit necesitatea întocmirii unui protocol care să cuprindă cadrul necesar implementării proiectului referitor la lucrările necesare reabilitării și punerii în funcțiune a corpului de clădire deteriorat.

            Prima etapă a proiectului o constituie actualizarea datelor de cartea funciară a imobilului.

            Pentru fiecare etapă a proiectului se va încheia un act adițional la protocol.

            Temeiul legal al încheierii unui protocol în vederea implementării proiectului de reabilitare îl constituie art. 129 alin. 2, lit. c și alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ potrivit cărora Consiliul local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridiceromâne în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.

            Competența de a aproba încheierea protocolului supus atenției revine Consiliului Local Gherla.

            În ceea ce privește finanțarea primei etape a proiectului respectiv actualizarea datelor de CF, aceasta revine proporțional cu cotele de proprietate atât Episcopiei cât și Municipiul Gherla, aceasta din urmă deținând o parte a imobilului .

            Pentru buna desfășurare a activităților pe care le impune prevederile protocolului este necesar a se desemna reprezentanții din partea Municipiului Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA
---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia

 Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară;

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ” – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și rapoartele de specialitate întocmite de către Direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherla;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul local :

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Se aprobă cooperarea Municipiului Gherla cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj prin Neselean Ioan – primar cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla cu sediul în Cluj – Napoca, str. Moților, nr. 26, jud. Cluj, reprezentată de către Episcop Eparhial F. C. și cu Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ” cu sediul în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj, reprezentat de către R. I. – director în vederea realizării proiectului de interes local “ Consolidare și reparații capitale și modernizare al imobilului situat în Municipiul Gherla, str. 1 Dec. 1918, nr. 20, jud. Cluj, în vederea desfășurării în condiții optime a învățământului Liceului Teoretic Ana Ipătescu ”.

Se aprobă acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează ca și reprezentant ai Municipiului Gherla în cadrul acordului de parteneriat având și mandat în acest sens următorii :

-

-

-

-

Art.3. Se împuternicește primarul Municipiului Gherla cu semnarea acordului de parteneriat precum și a actelor adiționale viitoare ale acordului de parteneriat.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc persoanele desemnate prin prezenta hotărâre.

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

 

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL U.A.T.

 

VEZI  ACORD DE PARTENERIAT

Înapoi la proiecte