MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

SERVICIUL FINANCIAR                                                                    

Nr.142/07.01.2020                                                         

                                                                 

REFERAT

Privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 si utilizarea excedentului bugetului local

 

Potrivit art.58 alin (1) lit c din Legea 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

 c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.17.3 ( 1) lit b din OMF nr.3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 care prevede ca  «  În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2019, inclusiv”

Astfel propun: aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2019 in suma de 6.316.547,45 lei din excedentul anului precedent si aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de functionare  a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019 in suma de 155.248,59 lei din excedentul anului precedent.

Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale: (1) “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şidupă achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şicheltuielile secţiunilor de funcţionare şidezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Astfel propun : aprobarea excedentul bugetului local al anului 2019 in suma de 6.551.402,18 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2020;  si      utilizarea excedentului din anul 2019 in suma de 262.389,43 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2020.

   

PRIMAR,

IOAN NESELEAN

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                      Proiect de Hotărâre nr.      din 08.01.2020

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local

 pe anul 2019 din excedentul bugetului local

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru de indata;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunilor bugetului local pe anul 2019 din excedentul bugetului local proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Directiei Economice nr.142/07.01.2020, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local  pe anul 2019 din excedentul bugetului local si vazand Raportul de specialitate nr. 144/07.01.20120 al Directiei Economice;

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.17.3 ( 1) lit b din OMF nr.3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera a) si art.139 alin.(3) litera a) din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1 Se aprobă  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 cu suma de  6.316.547,45 lei.

 Art.2 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului activitatilor autofinantate a deficitului sectiunii de functionare a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019  cu suma 155.248,59 lei.

Art.3 Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2019 in suma de 6.551.402,18 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2020; 

          Art.4 Se aprobă utilizarea excedentului din anul 2019 in suma de 262.389,43 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2020.

           Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directiei Economice a Municipiului Gherla.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr.consilieri:                                                                                                         AVIZEAZA,

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                    SECRETAR GENERAL,

Nr.voturi “pentru”:                                                                                               MIHAI ROTAR

Înapoi la proiecte