ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15952 din 11.12.2019     

                                                                                                                         

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

 

Prin cererea nr.14732 din 31.10.2018, SC KIROGIAT SRL prin J. A. I. cu sediul în Municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.182/14732 din 19.11.2018.

Potrivit extrasului CF nr.55387 cu nr. cadastral 55387, proprietari tabulari asupra terenului în suprafață de 900 mp, în cotă actuală ½ fiecare sunt J. A. I. și B. L.- cetățean italian.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.19 -zona de locuințe.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal referitor la construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

Astfel fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o învederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTUAT în data de 06.12.2019.

În urma analizei comisia a propus eliberarea avizului favorabil și analizarea documentației PUZ într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune realizarea unei spălătorii auto cu dimensiunile 17,50mX6,00m = 105,00 mp. Construcția propusă se va amplasa la o retragere de 15,40 m față de limita de proprietate dinspre DN1C(str.Clujului) și la minim 3,0m față de limitele laterale.

Racordul la utilități se va face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face din str.Clujului.

Parcarea autovehiculelor se va face în incinta parcelei prin propunerea a 5 locuri.

Procent de ocupare propus (POTpropus) pentru parcela în cauză este de 11,70% și coeficientul de utilizare a terenului (CUTpropus) =0,12.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla str.Clujului F.N. pentru firma SC KIROGIAT SRL cu sediul în Municipiul Gherla str.Clujului nr.5, ap.53.

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N., proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 15952 din 11.12.2019  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N., conform proiectului întocmit de SC ARHIDOM SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr.19C, coordonator RUR arhitect D. F. Gh. M., beneficiar SC ,,KIROGIAT” SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Clujului nr. 5, ap. 53.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

Înapoi la proiecte