ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15951 din 11.12.2019                                                                                       

   

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces în municipiul Gherla, str.Reformei F.N.

 

Prin cererea nr. 15319 din 22.11.2018 Domnul M. F., domiciliat în  Municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și construire casă familială P+M, garaj auto, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități la imobilul situat la adresa de mai sus.

Petentul împreună cu soția M. C.-A. sunt proprietari tabulari cotă 1/1 parte asupra imobilului înscris în CF nr.54509 cu nr. cadastral 54509.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.188/15319 din 04.12.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu referitor la Construire casă familială P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități., branșamente și racorduri utilități.

Documentația astfel întocmită, după parcurgerea circuitului de avizare a fost supusă spre discuție în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 06.12.2019.

Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă ca aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate s-a propus ca documentația de urbanism întocmită să fie supusă spre dezbatere într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități, în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13, în zona de locuințe conform PUZ aprobat prin HCL nr.15/26.02.1998..

Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 17,99 m față de aliniamentul stradal, 3,00 m față de limita de proprietate dinspre nord est și 5,92 m față de limita de proprietate dinspre sud-vest.

Garajul propus se va amplasa la o retragere minimă de 2,00 m de la aliniamentul stradal, 3,00 m față de limita de proprietate dinspre sud-vest și 11,44 m față de limita de proprietate dinspre nord-est.

Accesul auto și pietonal se va face din strada existentă.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla str. Reformei F.N.

 

                                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                              Neselean Ioan

--------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces, în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N.

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

                Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N., proiect din inițiativa primarului,

               Examinând referatul de specialitate cu nr. 15951 din 11.12.2019 al Primarului Municipiului Gherla,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa nr.1 punctul 14 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.b și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto P, împrejmuire, racorduri utilități, acces, în Municipiul Gherla str. Reformei F.N., conform proiectului întocmit de SC ,,Ciulei Proiect” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobâlna nr. 57/7,  coordonator RUR proiect, arhitect S. M. N. C., beneficiar M. F. cu domiciliul în Municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR,

NESELEAN IOAN

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                          AVIZEAZĂ,

Prezenţi                                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                    ROTAR MIHAI

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 

Înapoi la proiecte