ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15796/06.12.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.12.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.12.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 NESELEAN IOAN                                                           ROTAR MIHAI

-------------

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 15797 din 09.12.2019                                                                              

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2019

         

          Tinand cont de executia bugetara pana la 30.11.2019 si analizand necesarul de fonduri pana la sfarsilul anului pe toate capitolele bugetare ale sectiunii de functionare s-a constatat ca sunt capitole unde sumele alocate sunt excedentare si capitole unde sumele alocate sunt insuficiente. Astfel s-a procedat la efectuarea unor virari de credite intre capitole bugetare acest lucru neafectand totalul bugetului local al Municipiului Gherla.

La partea de venituri s-au  incasat sume din valorificari de bunuri(material lemnos) care trebuie prinse in buget si s-au inregistrat incasari mai mari la unele vevituri(inchirieri, amenzi, contributii cantina).

          S-au inregistrat la Municipiul Gherla cereri ale unitatilor de invatamant pentru alocarea de fonduri in vederea executarii unor lucrari urgente pentru buna desfasurare a activitatilor didactice. Prin urmare au fost alocate sume pentru aceste unitati.

          Este necesara adoptarea acestei rectificari in regim de urgenta avand in vedere timpul scurt ramas pana la sfarsitul anului bugetar.

          Modificarile aduse bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2019 sunt prezentate in anexele 1, 2 ,3 si 4 

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de 31624.73 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 43815.73 mii lei din care la sectiunea de functionare 29578.68 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 14237.05 mii lei conform anexelor 1 si 2. Lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3, iar bugetul activitatilor autofinantate in anexa nr. 4.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

          HOTĂRÂREA NR.   din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa Primarului Municipiului Gherla.

Avand in vedere referatul nr. 15797/09.12.2019 privind rectificarea bugetului local si vazand Raportul de specialitate nr. 15856/09.12.2019 al Directiei economice;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 care la partea de venituri înregistrează suma de   31,624.73mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  43,815.73 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  29,578.68mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.237,05 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2: Se aprobă lista de investiţii pe anul 2019 conform anexei nr.3.

Art.3: Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019  care inregistreză  la partea de venituri suma de  23,754.90 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de  24,198.00 mii lei conform anexei nr.4.

Art.4: Se aprobă plata din bugetul local in limita sumei de 40000 lei pentru plata unor cheltuieli legate de proiectul cultural «POMUL DE IARNA » organizat de Primaria Municipiului Gherla in luna decembrie 2019.

Art.5: Pentru focuri de artificii cu ocazia Revelionului 2020 se aproba suma de 15000lei.

                   Art.6: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEN IOAN

 

                                                                                   

 

 

 AVIZEAZĂ                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT                                                                          

                                                                                                                                    MIHAI ROTAR

anexa 1 venituri 2019

anexa 2 cheltuieli 2019

anexa 3 lista investitii 2019

anexa 4 autofinantate 2019

Înapoi la proiecte