ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14862/22.11.2019

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                  ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 14840 din 21.11.2019  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.2, alin.2 din Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 În conformitate cu prevederile art.37 alin.1, alin.11 din Legea nr.350/2001, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. UNIC- Art.1 din HCL nr.37/26.05.2011 modificat prin HCL nr.68/30.08.2012, HCL nr.86/31.08.2016 și HCL nr.72/27.09.2018, va avea următorul conținut: Se aprobă modificarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef, în următoarea componență:

 1. Primar – Neselean Ioan- președinte
 2. Arhitect –                      - membru
 3. Arhitect –                      – membru
 4. Arhitect –                       – membru
 5. Arhitect –                        – membru
 6. Geograf –
 7. Arheolog –                       – membru
 8. Inginer  -                           – membru
 9. Inginer –                          – membru
 10. Secretar –                         – membru
 11. Cadastru topograf –          - membru

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”      

Înapoi la proiecte