ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14493/15.11.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre

privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA

           

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                   ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------

ROMÂNIA                                                                                         

JUDEȚUL CLUJ                                                                              

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                                            

NR. 14497 din 15.11.2019

 

 

REFERAT

Privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA

 

 

Prin hotărârea nr. 6/12.08.2019 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât înființarea Parcului Industrial Tetarom V pe raza Comunei Luna din jud. Cluj.

Deoarece Comuna Luna nu era acționar la societatea Tetarom SA se impune acceptarea participării UAT-ului la capitalul social al societății Tetarom SA prin aport în natură.

Aportul în natură constă într-un teren în suprafață de 115 ha situat în Comuna Luna, aflat în proprietatea UAT și administrarea Consiliului Local al Comunei Luna.

În vederea stabilirii valorii aportului în natură s-a întocmit un aport de evaluare prin care s-a stabilit că valoarea terenului este de 4.361.630 lei.

De asemenea Județul Cluj își majorează participarea la capitalul social prin aport în numerar cu suma de 58.500.000 lei .

Cele două majorări de capital au ca și consecință majorarea numărului de acțiuni cu valoare de 10 lei/acțiune, de la 3.805.943 acțiuni la 10.092.106 acțiuni, prin emiterea unui număr de acțiuni de 6.286.163 acțiuni noi care vor reveni Comunei Luna și Județului Cluj în funcție de valoarea aportului la capitalul social al societății.

În proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local se regăsesc toate elementele necesare majorării capitalului social al societății Tetarom SA.

Întrucât Municipiul Gherla este acționar al societății Tetarom SA are obligația și dreptul de-a se pronunța asupra tuturor aspectelor cuprinse în proiectul de hotărâre.

În ceea ce privește oportunitatea adoptării hotărârii aceasta rezultă din cele expuse anterior iar în ceea ce privește legalitatea aceasta rezultă din temeiurile legale cuprinse în preambulul proiectului de hotărâre.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

 

Luând în considerare prevederile:

 • Contractului de asociere nr. 29201/05.09.2018 încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.
 • Hotărârii Consiliului Local al comunei Luna nr. 61/27.09.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA;

În conformitate cu prevederile:

 • art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 • art. 87 alin. (1) și art. 173 alin (1) lit. c) și alin (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 35 alin. (2) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 2, 8 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței Guvernului  nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 172/2018 privind aprobarea asocierii Județului Cluj cu Comuna Luna și Municipiul Cîmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 154/2019 privind unele măsuri referitoare la constituirea Parcului Industrian TETAROM V

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Hotărăşte :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Luna la capitalul social al societății TETAROM S.A. prin aport în natură.

Art. 2. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilului- teren în suprafață de 115 ha, situate în Comuna Luna, înscris în C.F. nr. 56634, nr. cadastral 56634, aflat în proprietatea comunei Luna, în administrarea Consiliului Local Luna. Având valoarea de 4.361.630 lei.

(2) Raportul de evaluare menționat la alin. 1 este cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Comuna Luna în valoare de 4.361.630 lei, constând în terenul identificat la art. 2, în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

(2) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferinţă al municipiului   Gherla în calitate de acţionar al societății TETAROM S.A. raportat la alin (1)

 

Art. 4 (1) Se însușește Studiul pentru efectuarea testului investitorului privat prudent, întocmit de către societatea Evaluare și Expertiză Judiciară Olaru și Asociații, cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă majorarea capitalului prin aport în numerar al Județului Cluj la capitalul social al societății TETAROM S. A. cu suma de 58.500.000 lei, în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., în termen de 3 ani, astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii, 20% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2020, 50% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2021.

(4) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferinţă al municipiului  Gherla în calitate de acţionar al societății TETAROM S.A. raportat la alin (2)

 

 

Art. 5. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la  10.092.106 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 6.286.163 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie astfel: 436.163 acțiuni comunei Luna pentru aportul în natură și 5.850.000 acțiuni Județului Cluj pentru aportul în numerar conform art. 4.

Art. 6. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează:

 1. Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 95.100.990 lei, din care 59.429.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.922 lei - reprezentând 9.510.099 acţiuni, respectiv 94,2330 % din capitalul social;
 2. Comuna Luna, prin Consiliul local al comunei Luna, 4.361.630 lei, reprezentând 436.163 acțiuni, respectiv 4,3218% din capitalul social.
 3. Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 1,3584 % din capitalul social;
 4. Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0014 % din capitalul social;
 5. Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,0782 % din capitalul social;
 6. Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0002 % din capitalul social;
 7. Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0056 % din capitalul social.
 8. Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0014 % din capitalul social;

 

Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social, astfel cum a fost detaliat în cuprinsul articolelor 1-5.

Art. 7. Se acordă mandat special domnului                           , în calitate de reprezentant al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru a vota modificările și completările actului constitutiv şi a statutului societăţii menționate în cuprinsul art. 2-5 din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează domnul                  – director general al TETAROM S.A., în vederea întocmirii Actului modificator, a Actului constitutiv şi a statutului actualizat al societăţii, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi în vederea derulării măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului              fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.

                          

INIȚIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

                                                                     

 

Avizează

                                                                                   Secretar general, Rotar Mihai

 

 

Înapoi la proiecte