ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14781/20.11.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                  ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 14449 din 15.11.2019      

                                                                                                                                 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal referitor la construire BISERICĂ PENTICOSTALĂ în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

 

Prin cererea nr.2889 din 07.03.2018, Biserica Penticostală nr.1 Gherla prin PETRIC IOAN cu domiciliul în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.65, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ  și autorizare construire biserică penticostală în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.26/2889 din 07.03.2018.

Potrivit extrasului CF nr.54632 cu nr. cadastral 54632, proprietar asupra terenului în suprafață de 2.510 mp este Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în zona căi ferate industriale.

Menționez că, căile ferate industriale sunt dezafectate.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal referitor la construire biserică penticostală.

Precizez faptul că beneficiarul a început încă din anul 2017 demersurile pentru elaborarea PUZ, elaborare ce s-a întrerupt datorită faptului că vecinii de parcelă au refuzat să-și dea acordul în vederea realizării acestui obiectiv.

Datorită acestui fapt solicitantul a deschis o acțiune în instanță împotriva acestora, sens în care s-a pronunțat Sentința civilă nr.1121/2018 prin care cei în cauză au fost obligați să-și dea consimțământul, cu condiția respectării de către investitor a unor dimensiuni stabilite în Planul de situație de 24m-20m-24m-20m și înălțimea maximă 9,50 m .

După acesta beneficiarul a inițiat a doua procedură de consultare a populației, la care în prima etapă au participat două persoane și anume dnu Codorean Radu și Petean Lucia, care nu au mai ridicat obiecțiuni și a doua etapă, nu au fost ridicate obiecțiuni și nici persoane  care să participe. Astfel fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a redepus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în CTUAT în data de 05.11.2019, unde s-au luat în discuție toate problemele ridicate.

În urma analizei comisia a propus eliberarea avizului favorabil și analizarea documentației PUZ într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune realizarea unei biserici penticostale – casă de rugăciuni cu dimensiunile 24m-20m-24m-20m și înălțimea maximă de 9,5m în care să se încadreze regimul de înălțime D+P+1E propus de beneficiar.

Racordul la utilități se va face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face din str.Hășdății.

Parcarea autovehiculelor se va realiza suprateran în incinta imobilului în cauză. Se vor amenaja 20 de locuri de parcare.

Spațiile neutilizate pentru construcție, circulație, punct gospodăresc sau parcaje vor fi amenajate ca spații verzi plantate cu vegetație de înălțime mici și mijlocie.

Prin prezenta documentație se propune un Procent de ocupare propus- POTpropus = 19,27% și un Coeficient de utilizare a terenului propus – CUTpropus=0,43.

Amplasarea obiectivului în parcelă se va face în conformitate cu planul de situație anexat la Sentința civilă nr.1121/2018.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent pentru construire biserică penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N. pentru Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 14449 din 15.11.2019  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire biserică penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., conform proiectului întocmit de SC SQM ARHITECTURE SRL cu sediul în municipiul Turda, str.Sterca Sulutiu nr.3, ap.1,  coordonator RUR arhitect-urbanist Corina Ileana A. Moldovan, beneficiar Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1 cu sediul în Municipiul Gherla str.Ștefan cel Mare nr. 18.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

 

Înapoi la proiecte