ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 13079/17.10.2019

 

REFERAT

De aprobare a Proiectului de hotărâre privind modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i sunt conferite prin lege, autorităţile administraţiei publice locale - respectiv primarul dispune de un aparat de specialitate, care este dimensionat ca număr şi structură funcţională prin statul de funcţii şi organigramă, avându-se în vedere posibilităţile de acoperire financiară asigurate prin bugetul local anual.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local constituie un atribut exclusiv al consiliului local, la propunerea primarului.

La nivelul UAT Municipiului Gherla, prin HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019 adoptată de către Consiliul local al Municipiului Gherla, au fost aprobate în conformitate cu prevederile legale, organigrama, functiile publice și statul de funcţii ale personalului autorității administrației publice locale, cu modificările și completările care  s-au impus la momentul promovării inițiativei, acestea fiind ultimele acte administrative adoptate cu reglementări în domeniu.

Având în vedere modificările legislative de natură a influența organizarea structurii Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, respectiv  necesitatea stabilirii funcţiei publice specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale și de înființare a funcției publice de execuție de consilier achiziţii publice, se impune modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, pentru a se asigura aceste funcții în aparatul de specialitate al primarului.

Procedura propusă vizează :

  •  stabilirea funcţiei publice specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale și reîncadrarea în această funcție a ocupantului actual al funcției de conducere de secretar al U.A.T.;
  • înființarea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice și reîncadrarea în această funcție a functionarilor publici din cadrul Biroului achizitii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%”.

Modificările propuse în acest sens nu modifică numărul de posturi al Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla determinat  în condiţiile şi potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și comunicat de către Instituția Prefectului judetului Cluj.

Faţă de cele de mai sus, ținând cont de atribuțiile și competențele autorităților administrației publice locale, se justifică necesitatea adoptării unei hotărâri în acest sens; propun analizarea proiectului de hotărâre iniţiat în cadrul Comisiilor de specialitate a consiliului local, în vederea prezentării lui în plenul şedinţei Consiliului local al Municipiului Gherla.

PRIMAR

NESELEAN IOAN

……………………..….…………………

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Consiliul local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară;

            Având în vedere necesitatea modificării functiilor publice şi a Statului de funcţii ale personalului autorităţii administraţiei publice locale din cadrul UAT Gherla pe anul 2019, aprobată prin H.C.L. nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019, ca urmare a modificărilor legislative de natură a influența organizarea structurii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, județul Cluj, respectiv  necesitatea stabilirii funcţiei publice specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale și de înființare a funcției publice de execuție de consilier achiziţii publice;

            Luând în dezbatere Raportul de specialitate nr. 13280/22.10.2019  întocmit de către Directia RUNOS si Referatul de aprobare nr.13281/22.10.2019 elaborat de către Primarul Municipiului Gherla în acest sens 

            Tinând cont de prevederile :

- Legea – cadru nr. 153 / 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 406, 610, 611, 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            în temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                 PROPUN:

Art. 1. (1) Se aprobă functiile publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.1 la prezentul Proiect de hotarare.

                         (2) Funcțiile publice nou create ca urmare a modificarilor cuprinse in Anexa nr.1 vor fi ocupate prin reîncadrarea personalului care ocupă în prezent funcțiile modificate.

Art. 2  . Se aprobă Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.2 la prezentul Proiect de hotarare.

Art. 3.     (1) Începând cu data prezentei, HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019, se modifică și se completează în mod corespunzător, Anexele nr. 1 și 3 ale acestora urmând a fi înlocuite cu Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.

(2)  La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si Directia Runos.

INITIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

? …………………………….…………

 

                                                                                                                        Contrasemneaza

                                                                                                                        Secretar, Rotar Mihai

                                                                                         ? …………………………….…………

 

Anexa 1 privind stabilirea  functiilor publice

Anexa 2 privind statul de functii

Înapoi la proiecte