ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13423/24.10.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

          

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

-----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                                       JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                   NR.  13373 din 23.10.2019                                                                    

                                                                                               

 

REFERAT

 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

 

 Prin HCL nr.44/24.05.2018 s-a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici faza SF+PT pentru proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”.

Valoarea totală a investiției a fost de 19.851.727,16 lei inclusiv TVA din care (C+M) fără TVA 15.527.764,72 lei.

Acest proiect a fost depus pe POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Până în prezent nu s-a obținut finanțare în acest sens.

Prin cererea nr.2878 din 16.03.2017 pe lângă alte obiective s-a solicitat finanțare prin PNDL și pntru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acestea, prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la noi sub nr.9721 din 31.07.2019 ne-a comunicat aprobarea la finanțare a obiectivului de investiție ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla” cu suma alocată de 14.099.553 lei.

După actualizarea devizului general în octombrie

 2019 valoarea obiectivului de investiții este de 20.792.538,915 lei inclusiv TVA din care valoare C+M 15.527.764,730 lei.

Analizând cele de mai sus rezultă că suma care nu ne finanțează de la bugetul de stat prin PNDL este de 6.692.985,915 lei (inclusiv TVA), sumă ce se va cofinanța din bugetul local.

Față de acestea, propun spre aprobare devizul actualizat și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”.

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                            Primar

                                                                                                              Neselean Ioan

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul nr. 13373 din 23.10.2019 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art.5 lit.c, art.8 alin.1 lit.c alin.2 din Ordinul nr.1851/2013 republicat cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național al Dezvoltării Locale,

Având în vedere prevederile art.3 lit.b, art.7 alin.1 lit.c, art.8 alin.1 lit.a, alin.2 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.b și art.139 alin.3 lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2Se aprobă indicatorii tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”,conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla” din bugetul local cu suma de 5.648.316,789 lei (fără TVA) pentru plata care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri” 

---------------------------

Anexa nr.1 Scoala nr.1

Anexa nr.2 aprobare DALI Scoala nr.1              

Înapoi la proiecte