Nr. 11792/19.09.2019

                                                                                                                            VIZAT

                                                                                                                                                            PRIMAR

                                                                                                                                                IOAN NESELEAN

                       

REFERAT

de  aprobare a hotărârii privind aprobarea deplasării

unei delegații în străinătate

 

 

            Relația de cooperare dintre orașele Gherla și Aba din Ungaria datează în mod oficial la 18 septembrie 1998 s-a semnat un protocol de colaborare.

            Colaborarea noastră comună s-a dezvoltat în mod continuu, este unul  activ, există un permanent contact între cele două administrații locale dar şi proiecte pe care le derulăm  prin   administrațiile celor două localități, care vizează mai multe domenii de activitate, un loc important fiind educația.

            În fiecare an, reprezentanții orașului maghiar înfrățit participă la principala manifestare culturală organizată în orașul nostru, Zilele Municipiului Gherla ocazie cu care au loc discuții privind derularea proiectelor comune.

            În acest an primăria acestui oraș a invitat oficial, prin adresa nr. 11533/16.09.2019, reprezentanți de la mai multe instituții de învățământ din Gherla  care să participe în perioada 27-30 septembrie 2019, la un simpozion educațional menit să dezvolte noi metodologii de inovare pentru atingerea obiectivelor educaționale ale ambelor localități. De la Primăria  Gherla a fost invitat dl. Zsoldos Cosmin iar de la Consiliul Local al Municipiului Gherla au fost invitați  dna. Ielcean Claudia și dl. Kasza Tamas. Cheltuielile de transport pentru toți reprezentanții instituțiilor invitate vor fi suportate de către Primăria Municipiului Gherla, conform invitației anexate.

            Supun Consiliului Local al  Municipiului Gherla  spre analiză cele arătate mai sus, pentru a lua o decizie.

 

Compartimentul registratură, relații cu publicul
si Consiliul Local,  munca in folosul comunității

Consilier superior

Drăgan Sabin Ioan

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.09.2019

privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;
            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate  - proiect din inițiativa autorități executive;
              Examinând referatul de aprobare  a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate cu  nr. 11792/19.09.2019;

 Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

       În temeiul art.129 al.2 lit e, al 9 lit.b și lit.c  ,  art. 139  al.1,  al Ordonanței de  Urgență

 nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ..

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă deplasarea în  orașul Aba din Ungaria, înfrățit cu Gherla, în perioada 27-30 Septembrie 2019, a unei delegații formată din 3 persoane după cum urmează:              dna. Ielcean Claudia, dl. Kasza Tamas din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla și dl. Zsoldoș Cosmin din cadrul Primăriei Municipiului Gherla. Cele trei persoane invitate nominal de către partea maghiară vor participa la Simpozionul Educațional Internațional al Orașelor Înfrățite cu Aba.

Art.2: Cheltuielile se vor deconta conform legislației în vigoare, compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr. consilieri                     19                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                _                                                     SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”          _                                                      ROTAR MIHAI

 

Înapoi la proiecte