ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 11586/16.09.2019

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

                Având în vedere

            -prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Gherla nr.65/23.06.2019 privind constituirea Consiliului local al Municipiului Gherla;

            -prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Gherla nr.68/23.06.2019 privind organizarea si alegerea membrilor in Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Gherla;

            -prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Gherla  nr.72/29.06.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Gherla.

            -prevederile art.88, art.89, art.90, art.91 si art.92 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

            -prevederile Secţiunii a-4-a “Functionarea Consiliului local”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            -prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            -prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata;

            In ceea ce priveste oportunitatea si necesitatea adoptarii Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Gherla,  aratam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca modificarea acestui document organizational este expres prevazut de art.632 din OUG nr.27/2019 privind Codul Administrativ  „În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, consiliile locale au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare.”

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform anexei.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

---------------------------------

ROMÂNIA

   JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

      Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Referatul privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla al Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  11586/16.09.2019;

Analizând Raportul de specialitate al Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 11588/16.09.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla;

      În conformitate cu prevederile :

-prevederile art.88, art.89, art.90, art.91 si art.92 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

-prevederile Secţiunii a-4-a “Functionarea Consiliului local”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

-prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata;

            În conformitate cu art.129 alin (2) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

PROPUNE:

 

            Art.1.  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla conform anexei care face parte din prezenta hotarare.    

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si consilierii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

           Art.3. Pe data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea Hotararea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 72/29.06.2016.

 

 

INITIATOR

PRIMAR, NESELEAN IOAN

 

                                                   

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                        Secretar,    Rotar Mihai

 

ANEXA ROF CONSILIUL LOCAL

 

 

Înapoi la proiecte