ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10073/08.08.2019

 

ANUNȚ

privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla

 a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

 

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla

 a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 08.08.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 08.08.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                VIZAT PRIMAR

SERVICIUL FINANCIAR                                                                                              NESELEAN IOAN

Nr     10065/08.08.2019       

                                                     

REFERAT

Prin cererea nr.9436/23.07.2019 Asociatia 4 teen a solicitat aprobarea organizarii in perioada 23-24 august a evenimentului cultural intitulat ,,High Notes Festival” in colaborare cu Primaria Municipiului Gherla.

Acest festival este adresat tinerilor din Municipiul Gherla si nu numai, fiind organizat pentru a doua oara.

Avand in vedere succesul evenimentului de anul trecut precum si dorinta multor tineri din municipiu exprimata pe retelele de socializare pentru organizarea acestui eveniment, Asociatia 4 Teen Gherla solicita aprobarea desfasurarii evenimentului in spatiul in suprafata  de 5000mp situat in poenita Epreskert     (terenul de fotbal 1)  de pe Dealul Caramidariei..

Asociatia 4 TEEN. va asigura transportul, montajul si demontatul standurilor necesare desfasurarii evenimentului asigurandu-se de obtinerea tuturor avizelor necesare comercializarii produselor alimentare sau bauturilor, prezenta interpretilor  de   muzica, precum si a altor invitati ce vor organiza diferite activitati de divertisment, sens in care se vor ocupa de organizarea in conditii de securitate a publicului a spatiului necesar activitatilor.

 In  mod similar, asociatia  va  asigura dotarea evenimentului cu energie electrica prin generatoare de curent electric la care vor asigura mentenanta pe perioada evenimentului, scena necesara desfasurarii acestuia, sunet si lumini, asistenta  tehnica  de  specialitate  pe  durata celor 2 zile, precum si promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afise,  spoturi video, machete de presa, etc.

Municipiul  Gherla  va  asigura  paza  si ordinea publica si cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului, transportul si montarea in zona a unui numar de 3 casute de lemn.

Intre Municipiul Gherla si Asociatia 4 TEEN. se va  incheia  un protocol in care vor fi  stipulate  principalele  drepturi  si  responsabilitati.

In conformitate cu prevederile art. 129 al. 2 lit c, al 6 lit. , al 7 lit. p, al 9 lit. a propun aprobarea organizarii acestui eveniment in locatia solicitata.

 

Director ec..

Farcas Nicusor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.               

privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla

a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii in Municipiul Gherla a evenimentului High Notes Festival, in perioada 23-24 august 2019, proiect elaborat din initiative autoritatii executive ;
Avand in vedere referatul de specialitate al Direcției Economică nr. 10065/08.08.2019 si avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Gherla,

In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.c, art. 129 alin 6 lit. a, 129 alin. 7 pct.p , art. 129 alin. 9 lit.a, art. 139 alin. 1 si 3 lit. g din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aproba organizarea in Municipiul Gherla a evenimentului  High Notes Festival in perioada 23-24 august 2019.

Art. 2. Partenerii  oficiali  in  organizarea  evenimentului  sunt Primaria Gherla, Consiliul Local al Municipiului Gherla si Asociatia  4 TEEN, prin reprezentant Alina Ioana Steiu.
Art. 3. In vederea desfasurarii evenimentului, Municipiul Gherla acorda cu titlu gratuit spatiul in suprafata  de 5000mp situat in poenita Epreskert ( terenul de fotbal 1)  de pe Dealul Caramidariei.

Art. 4. Municipiul  Gherla  va  asigura  paza  si ordinea publica si cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului, transportul si montarea in zona a unui numar de 3 casute de lemn.

Art. 5. Asociatia 4 TEEN. va asigura transportul, montajul si demontatul standurilor necesare desfasurarii evenimentului asigurandu-se de obtinerea tuturor avizelor necesare comercializarii produselor alimentare sau bauturilor, prezenta interpretilor  de   muzica, precum si a altor invitati ce vor organiza diferite activitati de divertisment, sens in care se vor ocupa de organizarea in conditii de securitate a publicului a spatiului necesar activitatilor.

In  mod similar, asociatia  va  asigura dotarea evenimentului cu energie electrica prin generatoare de curent electric la care vor asigura mentenanta pe perioada evenimentului, scena necesara desfasurarii acestuia, sunet si lumini, asistenta  tehnica  de  specialitate  pe  durata celor 2 zile, precum si promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afise,  spoturi video, machete de presa, etc.

Art. 6. Intre Municipiul Gherla si Asociatia 4 TEEN. se va  incheia  un protocol in care vor fi  stipulate  principalele  drepturi  si  responsabilitati, astfel  cum au  fost  identificate  in articolele de mai sus.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza aparatul de specialitate al primarului, Asociația 4 TEEN si institutiile subordonate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 ROTAR MIHAI

 

 

 

Înapoi la proiecte