ROMÂNIA                                                                                                Vizat,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                       PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                      NESELEAN IOAN

Nr. 7448 din 12.06. 2019                                                                                    

                                                                                                                               

    REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20

 

Prin cererea nr. 1446 din 06.02.2019, dl. Rusu Mihai pentru SC ,,PRODUSE CERAMICE”SA, domiciliat în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.14, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr. 20.

Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 25/1446 din 12.02.2019.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, ținând cont și de unele aspecte legate de sala de evenimente, ridicate de noii vecini și anume Gădălean Mihai, Băgăcian Petru și-au exprimat dezacordul în scris în faza de intenție și domnii Mărginean Costel și Chiș Ioan verbal,  s-a propus dezbaterea într-o ședință viitoare  a Consiliului Local al Municipiului Gherla a documentației de urbanism pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, având în vedere toate problemele ridicate.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este schimbarea UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.   

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul se află situat în UTR 18 în zona industrială.

Suprafața reglementată prin PUZ este de 16.264 mp.

Accesul auto și pietonal la teren se face din str. Fizeșului.

Pe teren există în prezent 12 corpuri de clădire cărora li se va  schimba funcțiunea celor existente.

Suprafața totală a construcțiilor existente este de 4.679 mp și se păstrează și prin PUZ propus.

Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T) propus: P.O.T. max= 60%.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) propus: C.U.T. maxim= 1,2 %.

Se dorește conversia funcțională a clădirilor existente în scopul realizării unui centru mixt: de recuperare, ce cuprinde și zone de agrement, zone cu amenajări pentru sport, cazare, servicii.

În prezent clădirile sunt racordate și branșate la toate utilitățile.

Regimul de înălțime maxim propus va fi de S+P+2E.

Depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere amplasate pe platforme special amenajate (punct gospodăresc cu colectare selectivă în locuri protejate, cu acces al serviciilor de salubritate).

Se va asigura parcarea autovehiculelor în incintă.

Utilizările admise sunt instituții și servicii, comerț, depozitare, activități de sănătate cu caracter ambulatoriu, recuperare medicală, de alimentație publică, turism, agrement, clădiri multifuncționale, amenajări pentru activități în aer liber, garaje, parcări, racorduri, branșamente rețele, drumuri, trotuare și alei.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.

                                                                                                    

                                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                             Ing. Morar Vasile

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 7448 din 12.06.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, conform proiectului întocmit de SC ,,LINIE PUNCT” SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță bl. Lamă B, coordonator RUR proiect arhitect Corina Ileana A. Moldovan, beneficiar SC ,,PRODUSE CERAMICE” SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.20.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  

Înapoi la proiecte