ROMÂNIA                                                                                                     Vizat,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                             NESELEAN IOAN

Nr. 7449 din 12.06. 2019                                                                                    

                                                                                                                                

    REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 10859 din 27.09.2017 SC ,,COUNTRY FRUITS” SRL prin Tudorancea Patricia Olivia cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia nr.19, ap.2, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, str. Luncii FN.

Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr.105/10859 din 27.09.2017.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectul prezentei documentații de urbanism  constă în aprofundarea  și rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată, în vederea înființării unei plantații de afine și construirii unei anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajarea unui bazin de apă și împrejmuire proprietate.

Terenul studiat a fost introdus în intravilan prin Plan Urbanistic Zonal ,,Introducere teren în intravilan în vederea executării lucrărilor de construire de noi capacități de producere a energiei electrice, instalații de racordare și împrejmuire, centrală electrică fotovoltaică Băița 2”, aprobat prin HCL nr.57/30.05.2013.

Această investiție nu a fost realizată, PUZ mai sus amintit nu a avut efecte până în prezent.

Prin  investiția propusă, nu se propun parcelări și reparcelări față de situația cadastrală existentă.

Se propune schimbarea UTR I.D. existent – zonă de producție industrială- trup  fotovoltaic în UTR I.A.- zona Întreprinderi Agricole.

Terenul studiat este situat în intravilanul Municipiului Gherla, la limita nordică a intravilanului existent, într-un trup intravilan, separat, adiacent de DN1C și un drum de exploatare agricolă existent. Aceasta aparține Parohiei Armeano Catolică Gherla. Firma SC ,,COUNTRY FRUITS”SRL are drept de superficie și este arendaș pentru o perioadă de 40 de ani, conform extraselor cf nr.52857, 52412 și 52858.

Zona studiată prezintă un potențial de dezvoltare agricol datorită calității solului, totodată datorită proximității față de calea de transport DN1C, oferă posibilitățile facile și pentru desfacerea produselor finite.

Accesul pe terenurile studiate se realizează din drumul național DN1C, înspre est, prin drum de exploatare existent DE 2277.

Terenul ce face obiectul documentației este lipsit de construcții.

Suprafața totală de teren pe care se înființează plantația de arbuști fructiferi este de 197.500 mp. Se va amenaja o zonă administrativă în suprafață de 5.844 mp, care se va folosi pentru depozitare containere sistem  de pompare și bazin de acumulare.

Terenul pe care se înființează plantația de arbuști fructiferi- afin, va avea un bazin de acumulare a apei și va fi împărțit în 10 sectoare de irigat.

Împrejmuirea terenului se va efectua prin montarea unui gard cu lungimea de 2.398 m.

Acest amplasament este subtraversat de o conductă de aducțiune a apei potabile Cluj cu zona de protecție de 20 m, din axul acesteia.

La DN1C există rețea de apă potabilă.

Se va realiza un bazin vitanjabil. Apele pluviale vor fi colectate în bazinul de acumulare.

În apropierea amplasamentului există două linii electrice aeriene: LEA 20kv Dej Sud - Gherla și LEA 20kv Gherla-Mănăstirea. Conectarea la clădirea propusă se face printr-o linie electrică subterană (LES).

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilește un Procent de ocupare a terenului max.(POT max =40% și un coeficient de utilizare a terenului max=0,6).

POT max și CUT max se raportează la suprafața zonei dedicate anexelor (max.10% din suprafața totală a întreprinderii agricole).

Utilizările propuse: întreprinderi agricole- unități agricole, unități industriale agrare (pentru prelucrarea legumelor, a fructelor și a laptelui , pepeniere, centre de răsaduri și semințe),  activități productive agroindustriale și agricole (producție, procesare, prelucrare, condiționare, depozitare fructe,legume etc.), toate tipurile de construcție și amenajări  care corespund funcțiunii zonei și îndeplinesc cerințele prezentrului regulament (fabrici de prelucrări legume și fructe, sere, răsadnițe, crame, silozuri, etc.) pajiști, fânețe, pășunat, culturi agricole diverse, pepiniere, exploatații pomicole, livezi.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla.

                                                                                                     

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                             Ing. Morar Vasile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 7449 din 12.06.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

 Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, str.Luncii FN, conform proiectului întocmit de SC ,,ARCHIPERAS” SRL cu sediul în Florești, str.Gh.Doja FN, bl.Y1, ap.17C, coordonator RUR proiect arhitect Duca Daciana V. Filipan, beneficiar SC ,,COUNTRY FRUITS” SRL cu sediul în comuna Mănăstireni nr.143, județul Cluj.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

Înapoi la proiecte