ROMÂNIA                                                                                    VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                          PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                              NESELEAN IOAN                                                                    

D.A.S.

Nr. 7242 din 07.06.2019

 

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului

Cantina de Ajutor Social”

 

În conformitate cu  prevederile  H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.8/31.01.2019, Serviciul Public de Asistență Socială a fost reorganizat în Direcție de Asistență Socială, organizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În urma schimbării denumirii furnizorului de servicii sociale ( din SPAS în DAS), Direcția de Asistența Socială a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, eliberarea Certificatului de Acreditare cu noua denumire. Ca urmare a solicitării depuse a fost eliberat Certificatul de Acreditare Seria AF nr.004441/12.03.2019, conform căruia Direcția de Asistență Socială este furnizor de servicii sociale autorizat.

 Potrivit art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla, nr.9/31.01.2019, începând cu data de 01.03.2019 a încetat personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social Gherla, devenind compartiment al Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului.

În conformitate cu art.3, alin.(1) din H.G. nr.867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, furnizorii publici și private de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente  proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.

Având în vedere cele arătate, propunem aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului “Cantina de ajutor social”, care detaliază scopul serviciului social, cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor, conform anexei la prezentul referat.

 

DIRECTOR DAS

 CARABA ROZSIKA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului

 „ Cantina de ajutor social”

 

Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința  ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social “Cantina de ajutor social“;

Având în vedere :

- Referatul de specialitate nr. 7242/07.06.2019, întocmit de Direcția de Asistența Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

- Având în vedere prevederile art.27 alin(1), alin.(2), art.34 din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale;

- Conform art.2 alin.(1), alin.(3) și art.3 alin.(1) din H.G. nr.867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

- În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a, pct.16, art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, actualizată a administrației publice locale;

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului “Cantina de Ajutor Social” – conform Anexei nr.1.

           Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și Direcția de Asistență Socială.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

Nr.consilieri                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                             SECRETAR

Nr.voturi “Pentru”                                                                              ROTAR MIHAI

Nr. „Abțineri”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezi Anexa - ROF CANTINA ANJUTOR SOCIAL

 

Înapoi la proiecte