ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 5411 din 02.05.2019                                                                    Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea valorii finale a obiectului de investiție

,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia”

 

Prin HCL nr.6/26.01.20107 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”. Valoarea totală a investiției a fost de 2.025,907 mii lei (fără TVA) din care C+M (fără TVA) 1.862,398 mii lei. Lungimea tronsonului de drum este de 2.120 m.

În urma licitării lucrării, valoarea totală este de 1.420,555 mii lei (fără TVA) din care C+M 1.298,567 mii lei (fără TVA).

Urmare acesteia, prin HCL 80/26.10.2017 s-a aprobat devizul general actualizat și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”.

După finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, valoarea totală este de 1.325 mii lei (fără TVA) din care C+M  1.287,719 mii lei (fără TVA).

Față de acestea propunem discutarea și analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea valorii finale a lucrării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla -Săcălaia”, care este de 1.325,538 mii lei (fără TVA) din care C+M 1.287,719 mii lei (fără TVA).

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții

,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 5411 din 02.05.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), alin.6, lit. a), pct.13 și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrația Publică Locală  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se aprobă valoarea finală a obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                      19                                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Anexa nr.1 aprobare valoare finală DC 39

Înapoi la proiecte