Serviciu lFinanciar

Nr.4918/18.04.2019                                                                VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executiela 31.03.2019 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

  • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2019 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

 

  INTOCMIT

                                            Sef serviciu

Nicusor Farcas
 

-------------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

         PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .04.2019

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2019 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Directiei economice nr.4918/18.04.2019si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2019 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 7.635.950 lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  5.954.808 lei,  conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2019,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 4.661.693 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de      4.191.017  lei conform anexei  3 si 4.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.03.2019 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 31.03.2019 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

ANEXA 1 CONT DE EXECUȚIE

ANEXA 2 CONT DE EXECUȚIE

ANEXA 3 CONT DE EXECUȚIE

ANEXA 4 CONT DE EXECUȚIE

Înapoi la proiecte