ROMÂNIA                                                                                                               VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                     PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      NESELEAN  IOAN

NR. 4443/08.04.2019               

 

REFERAT

 

Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat

al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de deșeuri urbane închis Gherla

 

           Prin adresa nr.10540/27.03.2019 Consiliul Județean Cluj a transmis primăriei municipiului Gherla hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 22 din 28 februarie 2019 prin care conform: 

  • Art.1 " Se aprobă includerea în domeniul public al județului Cluj a bunurilor imobile realizate prin lucrările de închidere a depozitelor de deșeuri urbane neconforme închise Turda, Gherla și Huedin, în cadrul proiectului "Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj", având o valoare de inventar de 8.624.500,84 lei, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

             La anexa la Hotărârea nr.22/2019 " Lista bunurilor imobile realizate prin lucrările de închidere a depozitelor de deșeuri urbane neconforme închise Turda, Gherla, Huedin, în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj" - Nr. crt.2;  cod clasificare 1.10.; Denumirea bunului :Depozit deșeuri închis  elemente de identificare ; Depozit deșeuri închis amplasat pe terenul situat în municipiul Gherla str. Gelu f.n., înscris în CF nr.53362 cu nr.cadastral/ nr.topo. 53362, constând din Terasamente (relocare, igienizare și compactare deșeuri), Sistem de impermeabilizare, Sistem de gestionare a biogazului, Sistem de gestionare a levigatului, Sistem de colectare ape meteorice, Platformă tehnică și drum de acces de 125mp și respectiv 116ml, Monitorizare,  Împrejmuire 585ml, Poartă de intrare Alimentare cu energie electrică, Instalații electrice, Cabină pază și platformă aferentă, Toaletă ecologică, Rezervor levigat, Proiectare; Anul dobîndirii sau dării în folosință 2018, valoarea de inventar ( lei) 3.193.784,54; Situația juridică actuală: Domeniul public al județul Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.626/09.01.2019 și Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului " Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj ".

  • Art.2 . ( 2) "Se aprobă acordarea dreptului de folosință, cu titlu gratuit, în favoarea Municipiului Gherla, pe o perioadă de 5 ani ( până la recepția finală a lucrărilor executate ) asupra bunurilor realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla"

Conform Art.3 Obligațiile privind paza bunurilor , urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea depozitului cad în sarcinaunității administrative teritoriale menționate la art.2 ali.(2).

          Având în vedere cele de mai sus  propunem analizarea şi  luarea unei hotărâri privind:

  •  

realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla, preluare ce se va realiza prin proces verbal de predare – primire.

- aprobarea preluării obligațiilor privind paza bunurilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherlade către unitatea administrativ teritorială– Municipiul Gherla.

  •  

-încheierea actului adițional nr.4 laContractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008 încheiat între Municipiul Gherla și SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA, prevăzut în anexă.

 

                                                                                                           Întocmit,

                                                                            Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                                                                                   Consilier superior Pop Simona Maria

-----------------

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 

HOTĂRÂREA  NR.__________/___________

Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat

al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de deșeuri urbane închis Gherla

 

 

           CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre    Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea      Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de

deșeuri urbane închis Gherla  -  proiect din iniţiativa autorităţii executive;         

           Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 4443/08.04.2019 întocmit de Direcţia de Urbanism  şi Amenajarea teritoriului;  

           Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

           Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului județean Cluj privind stabilirea  unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat  al  Deșeurilor în județul Cluj"

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor la Depozitul de deșeuri Gherla cu nr.626/09.01.2019.

- Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de management Integrat

al  Deșeurilor în județul Cluj" aprobat prin H.C.J. Cluj nr.189/14.07.2010 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare intercomunitară Eco- Metropolitan Cluj;

-Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și

localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

         In temeiul dispoziţiilor  art. 36. al.1,2 , lit.d, al.6, lit.a, pct.9,14, art. 45, art.115, lit (b),  din Legea nr. 215/2001,a Administraţiei Publice Locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea dreptului de folosință, cu titlu gratuit, în favoarea Municipiului Gherla, asupra bunurilor realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj" - Depozitul de deșeuri urbane închis Gherla, preluare care se va realiza prin proces verbal de predare – primire, pe o perioadă de 5 ani ( până la recepția finală a lucrărilor executate ).

(2) Se aprobă preluarea obligațiilor privind paza bunurilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla  de către unitatea administrativ teritorială  – Municipiul Gherla.

 

  1. Se aprobă transferarea obligațiilor privind paza bunurilor , urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla societății comerciale S C Administrarea Domeniului Public Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr.7,

municipiul Gherla, jud. Cluj. Preluarea bunurilor se va realiza prin proces verbal de predare – primire.

 

  1. . Se aprobă actul adițional nr.4 la  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008 încheiat între Municipiul Gherla și SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă și SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj
  • Consiliului Județean Cluj
  • SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

 

                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                  _ 19_                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                          _ 19_                                                              SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”       _    _                                                             ROTAR  MIHAI

Nr.voturi împotriva       _    _

 

---------------------

                                                                                         Anexa  la H.C.L. Gherla nr._____/ _____2019

ROMÂNIA                                                                   

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.___________/_____________2019

 

                                                                         Act  Adițional    nr.3

                                                                                  la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

 

Art.1 Părți contractante

 

Municipiul Gherla, cu sediul în Gherla, str. Bobîlna nr.2, jud. Cluj, reprezentat prin Neselean Ioan, având funcția de Primar, în calitate de concedent pe de o parte,

Și

Societatea Comercială Administrarea Domeniului Public Gherla S.A., cod. unic de înregistrare 227969, cu sediul principal în Gherla, str. Gelu nr.7, județul Cluj, reprezentată prin Mureșan Genel, având funcția de director, în calitate de concesionar,

La data de _____________ la sediul concedentului, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr____ din data de __________, s-a încheiat prezentul act adițional.

Art.2 .Prezentul act adițional modifică și completează art.4 cu lit.d) astfel:

lit.d) . bunurile realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj"-  Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla;

și  art.17  cu pct. 10 astfel:

pct.11. paza bunurilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla (bunurile realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj"), pe o perioadă de 5 ani ( până la recepția finală a lucrărilor executate). După perioada de 5 ani  ( până la recepția finală a lucrărilor executate) bunurile vor fi predate Municipiului Gherla prin proces verbal predare – primire..

Art.3. Restul articolelor din contractul nr.4141/22.04.2008 precum și  actelor adiționale anterioare rămân neschimbate.

 

                      Concedent,                                                                     Concesionar,

         Primăria Municipiului Gherla                         SC Administrarea Domeniului Public Gherla S.A.

                    PRIMAR                                                                          DIRECTOR

           NESELEAN   IOAN                                                          MUREȘAN  GENEL

 

 

 

Înapoi la proiecte