ROMÂNIA                                                                                      VIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ                                                                            NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

NR. 4367/ 05.04.2019

 

 

                                                             REFERAT

privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul

Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

 

 

Prin Procesul Verbal de Predare-Primire nr.46/11.03.2019 am preluat de la Cantina de Ajutor Social un autoturism Dacia Logan, care a fost pană în anul 2016 în proprietatea Municipiului Gherla, fiind dată în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani.

Autoturismul are o valoare de inventar de 44500,84 lei și este complet amortizată.

Conform Anexei 3 din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu modificările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială poate avea în proprietate maxim 3 autoturisme.

            Prin urmare, ținand cont de prevederile art.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, respectiv art.12, alin (1) și art.13 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, propun transmiterea fără plată a autoturismului DACIA LOGAN – CJ 50 PMG, din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla.

 

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAȘ NICUȘOR

------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂREA NR. ____/ 11.04.2019

privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul

Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla – proiect din inițiativa autorității executive;

            Examinând Referatul de specialitate nr. 4367/05.04.2019, întocmit de Directorul Economic, prin care se supune spre aprobare transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla și văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Ținând cont de prevederile art.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, respectiv art.12, alin (1) și art.13 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

            În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.c, alin.(5), lit.b și art.45, alin.(1) și alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                   HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și transmiterea fără plată a autoturismului DACIA LOGAN, cu numărul de înmatriculare CJ 50 PMG, cu valoare de inventar de 44500,84 lei, din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și Spitalul Municipal Gherla.

 

 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

                                    

                   

Nr. consilieri                      19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                                    SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                                     ROTAR MIHAI

Nr. voturi  “împotrivă”      

Nr.  “abţineri”                   

 

Înapoi la proiecte