ROMANIA                                                                                               VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                      PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 NESELEAN IOAN

NR. . 939/25.01.2019 

REFERAT

privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

 

Prin HCL nr.2/28.01.1993 ( greșit menționat în 1992) s-a constituit o comisie de supravegherea a preluării patrimoniului pentru Cantina de Ajutor Social.

Ulterior adoptării HCL nr.2/28.01.1993 Cantina de Ajutor Social a obținut codul fiscal   5120725, ca urmare a declarației de înregistrare pentru instituțiile publice nr.165/14.01.1994.

În prezent Cantina de Ajutor Social funcționează ca având personalitate juridică , organigrama si statul de funcții reflectând acest aspect , având cont la trezoreria Gherla      RO22TREZ2185503XXXXXXXXX .

Art. 41 din Legea 292/2011 prevede că serviciile sociale acordate și administrate de către autoritățile administrației publice locale se înființează prin hotărâre a consiliului local și pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, iar structurile fără personalitate juridică se  organizează ca unități de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.1 alin. 2 din anexa nr.2 la HG nr.797/2017 modificat prin HG nr. 417/2018 prevede că  Direcția se poate organiza ca si compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului.

Printr-un proiect de hotărâre  separat se propune spre aprobarea consiliului local o nouă organigramă în care Cantina de Ajutor Social este integrată în Direcția de Asistență Socială, care va fi compartiment în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În prezent Serviciul Public de Asistență Socială este singurul furnizor de servicii sociale acreditat, iar Cantina de Ajutor Social este un serviciu social care nu este  acreditat.

 Prin integrarea Cantinei în cadrul  SPAS acest serviciu social va putea fi acreditat, neexistând riscul actual  de încetare a activității, însă pentru a deveni un serviciu acreditat , furnizat de SPAS, este necesar ca prima etapă să vizeze încetarea personalității  juridice a Cantinei de Ajutor Social.

În documentele anexate rezultă că înființarea cantinei s-a făcut de către Consiliul Local Gherla , procesul verbal al ședinței Consiliului local Gherla din  28.01.1993, referatul 460/17.01.1992 precum și HCL nr.2/1993 (greșit menționat 1992) fiind relevante în acest sens.

In aceste condiții este evident că, competenta de-a hotărî, cu privire la  personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social, aparține exclusiv Consiliului Local Gherla.

De menționat că prin prezenta hotărâre nu se desființează Cantina de Ajutor Social ca și serviciu social , ci aceasta încetează să mai existe ca si entitate juridică, serviciul social urmând a fi furnizat beneficiarilor , in continuare, fără întrerupere.

SEF SERVICIU APL

KIS LUDOVIC ATTILA

-----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/2019

 privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

            Examinând  referatul de specialitate cu nr. 939/25.01.2019  întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală ;

            În temeiul dispozițiilor HG 797/2017 modificată și completata prin HG 417/2018 pentru aprobarea regulamentului Cadru de Organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și legea 292/2011 a Asistenței Sociale .

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla;  

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(1), (2) lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.2, și art. 45 alin (2)  din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.  La data adoptării prezentei hotărâri încetează personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social cu sediul în Gherla str. Armenească nr.2 jud. Cluj, cod unic de identificare 5120725, cont Trezoreria Gherla RO22TREZ2185503XXXXXXXXX.

Patrimoniul Cantinei de Ajutor Social va fi preluat de către Municipiul Gherla prin compartimentele de specialitate.

            Art.2. Cantina de Ajutor Social, ca și serviciu social, va deveni Compartiment al  Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – județul Cluj,   Cantina de Ajutor Social, Direcției din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului, Primarului și Secretarului UAT.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                         MIHAI ROTAR                                           

Înapoi la proiecte