ROMÂNIA                                                                                       Vizat,

JUDEȚUL CLUJ                                                                           PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                        NESELEAN IOAN

Nr. 592/17.01.2019                                                                                                                                    

                                                                                                                        

REFERAT

privind aprobarea majorării capitalului social

al Societății TETAROM SA prin aport în natura

 

               Prin adresa  nr.10 din data de 03.01.2019  a Societății Tetarom SA, înregistrată la Primăria Municipiului Dej sub nr.110/07.01.2019 se aduce la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație a Societății Tetarom SA prin care s-a stabilit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății din data de 4.02.2019 având pe ordinea de zi  abrogarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA  nr. 8 din 28.11.2018 și însușirea  rapoartelelor de evaluare ale imobilelor-teren identificate în anexă ,  renunţarea la dreptul de preferinţă al acționarului Municipiul Gherla cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al Tetarom SA, majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei constând în terenuri,  majorarea numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la  3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune,aprobarea noii structuri a acţionariatului societăţii TETAROM S.A, modificarea şi completarea actului constitutiv şi  statutul societăţii

Temeiul legal al adoptării prezentei HCL îl constituie art. in Legea 31/1990 a Societăților Comercial care prevede condițiile în care pot să aibă loc majorarea capitalului social al Societăților Comerciale pe acțiuni

În conformitate cu prevederile art. 210-221  din Legea nr.31/1990 legea societăților Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

                Pe cale de consecință și în conformitate cu prevederile art.36 alin3 lit. c respectiv art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată considerăm oportună adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură .

                 

SECRETAR

ROTAR MIHAI

---------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.

 privind aprobarea majorării capitalului social al

 societății TETAROM S.A., prin aport în natură

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la privind aprobarea majorării capitalului social al Societății TETAROM SA prin aport în natura  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul 592/17.01.2019 întocmit de Secretarul UAT ;

      Ținând cont de prevederile art. 210-221  din  Legea  31/1990 Legea societăţilor Republicată cu modificările și completările ulterioare    ;

            În temeiul art.36 alin 2 lit a, alin.3 lit c si art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se însuşesc rapoartele de evaluare ale imobilelor-teren:

  1. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 16.590.900 lei.
  2. în suprafaţă de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.466.098 lei.
  3. în suprafaţă de  10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 699.385 lei.
  4. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.797.540 lei.

   (2) Rapoartele de evaluare, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, se constituie în Anexa 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Se aprobă renunţarea la dreptul de preferinţă al acționarului Municipiul Gherla cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al TETAROM SA.

            Art. 3. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei, constând în terenuri:

  1. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
  2. în suprafaţă de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
  3. în suprafaţă de  10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
  4. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

            Art. 4. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la  3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Județul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificate la art. 1.

            Art. 5. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează:

- Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 36.600.993 lei, - din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.925 lei - reprezentând 3.660.099 acţiuni, respectiv 96,1680 % din capitalul social;

- Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 3,6020 % din capitalul social;

- Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;

- Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,2073 % din capitalul social;

- Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;

- Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0006 % din capitalul social;

- Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0148 % din capitalul social.

            Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Județul Cluj, în baza art. 2-6 din prezenta hotărâre.

            Art.7. Se mandatează Domnul Viorel Găvrea – director general al TETAROM S.A., pentru întocmirea Actului constitutiv şi statutului actualizat al societăţii, în formă autentică, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.

            Art.9 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL 96/15.11.2018.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                       SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                    Rotar Mihai

---------------

Raport evaluare TETAROM I ANEXA  1

Raport evaluare TETAROM III ANEXA  2

Studiu TETAROM I

Studiu TETAROM III

HCJ nr. 294 Inventar  dom.public

HCJ nr. 295 Majorare cap.social  TETAROM SA

Hot AGEA  nr. 8 Maj. cap. social  TETAROM SA

Înapoi la proiecte