ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 303 din 10.01.2019

                                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea modificării regimului de înălțime din Planul Urbanistic Zonal pentru introducerea  în intravilan și  reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și împrejmuire, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013

 

           Urmare aprobării PUZ mai sus menționat, la solicitarea domnului Mureșan Marius, reprezentant al  SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, domiciliat în comuna Florești, str.Orizontului nr.3, înregistrată sub nr.490 din 17.01.2017, Primăria Municipiului Gherla a eliberat Certificatul de Urbanism nr.6/490/30.01.2017 în scopul obținerii autorizației de construire hală de producție și depozitare preparate carne, platforme betonate, garaje, drumuri de incintă, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

           Prin cererea nr.8422/14.06.2018, d-l Mureșan Marius reprezentantul firmei SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, a depus documentația (D.T.A.C.) pentru obținerea autorizației de construire.

            În urma verificării documentației s-au constatat o serie de neconformități care au fost aduse la cunoștință beneficiarului (SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL) prin adresa nr.8422/18.06.2018.

           Din neconformitățile constatate, una este de competența Consiliului Local și anume regimul de înălțime, în sensul că înălțimea maximă admisibilă la atic de 9,00 m conform PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 nu s-a respectat, în realitate construcția propusă va avea înălțimea la atic de 11,77 m.

          După acestea SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL prin cererea nr.12147/06.09.2018  a solicitat emiterea unui Certificat de Urbanism în scopul întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal privind modificarea unor reglementări urbanistice specifice, în vederea construirii hală de producție și depozitare preparate carne, birouri administrative, platforme betonate, garaje, drumuri de acces, racorduri și branșamente la utilități, spații verzi și împrejmuire incintă, municipiul Gherla str.Liviu Rebreanu F.N.

          În acest sens s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr.157/12147 din 24.09.2018, după care s-au parcurs etapele de intenție și propuneri preliminare cu privire la consultarea populației referitoare la documentația de urbanism mai sus menționată.

            La ședințele de consultare a populației au participat un număr de 4 cetățeni în prima etapă și 5 în etapa a doua.

            Din discuțiile purtate a rezultat dezacordul cetațenilor pentru executarea acestui obiectiv de investiție, exprimat verbal, dar și în scris prin răspunsul la adresa Primăriei nr.16831/12.12.2018, înregistrat sub nr.17251/19.12.2018, semnatar fiind domnul Florian Petrică, motivând cauzele care au fost discutate și prezentate și la data aprobării PUZ în 2013, cauze care vor impune unele restricții datorită obiectului de activitate asupra parcelelor de teren învecinate.

             Precizăm că urmare a reanalizării PUZ aprobat, în perioada de consultare a populației pentru etapa a doua de modificare PUZ, SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL  Gherla a depus o cerere sub nr.17164/18.12.2018 referitoare la revizuirea Regulamentului Local de Urbanism PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 și un  memoriu justificativ  înregistrat sub nr. 17297/ 18.12.2018, întocmit de proiectant în vederea aprobării derogării (modificării) regimului de înălțime stabilit, conform regulamentului local de urbanism aferent care propune la titlul I Prescripții generale, pct.5 Situații în care se pot admite derogări de la regulament cu avizul Consiliului Local. Prin caracter derogatoriu se înțelege modificarea doar a uneia dintre condițiile de construire: aliniere POT, CUT, regim de înălțime, retrageri față de limitele laterale și posterioare a parcelelor.

               Deasemenea prin cererea înregistrată sub. nr. 160/08.01.2019 domnul Mureșan Marius în calitate de Director general al SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL cu sediul în Municipiul Gherla str.Liviu Rebreanu nr.56 solicită oprirea demersurilor pentru aprobarea în Consiliul Local a PUZ privind modificarea unor reglementări urbanistice specifice modificării PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.03.2013.

              Tot prin această cerere, având în vedere stadiul înaintat al investiției și timpul necesar pentru obținerea fondurilor europene pentru obiectivul propus, se solicită ca procedura pentru obținerea autorizației de construire să se continue conform PUZ, aprobat prin HCL nr.93/26.03.2013, în baza derogării privind regimul de înălțime propus.

              În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, obiectul solicitărilor din partea beneficiarului este revizuirea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ mai sus menționat, aprobat prin HCL nr.93/2013, în vederea adaptării înălțimii maxime  la cerințele impuse de tehnologia actuală necesară, adică de la 9 m la 12 m.

              Din memoriul depus rezultă că înălțimea maximă de 12 m necesară construirii halei de procesare și depozitare a preparatelor din carne, este impusă atât din motive ce privesc înălțimea echipamentelor și a utilajelor de ultimă generație, folosite în fluxul tehnologic, cât și de serviciile și normele de igienă specifice procesării produselor de origine animală.

               Față de acestea se supune spre analiză în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea derogării privind regimul de înălțime maxim admis care necesită o modificare de la 9 m la 12 m stabilit prin PUZ aprobat prin HCL nr.93/2013.       

                                                                                                                                Întocmit,

                                                                                                                                     Ing. Vasile Morar

--------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_________2019

privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și branșamente, împrejmuire în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și branșamente, împrejmuire în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 -  proiect din inițiativa Autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 303 din 10.01.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere prevederile art.32, alin.1, 2 și 3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și actualizare a documentelor de urbanism,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2), lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 Se aprobă modificarea regimului de înălțime maxim admis la atic de la 9 m la 12 m din PUZ pentru introducerea în inravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară  pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri, branșamente și împrejmuire  în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”     

----------------

             

Înapoi la proiecte