Nr. 597/17.01.2019

 

REFERAT

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2019-2020

            În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj din data de 19 decembrie 2018 s-a analizat cererea  noastră, cu nr. 15793/28.11.2018, conținând  propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform funcționării acesteia, cu nr.17565/2812.2018, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.

            Propunerea noastră de organizare a rețelei școlare  a fost făcută după consultările avute cu conducerile instituțiilor de învățământ preșcolare din municipiul Gherla și în conformitate cu Ordinul nr. 5235 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

            Având în vedere aceste prevederi, precum și  avizul  conform  primit din partea  Inspectoratului Școlar Județean Cluj,  privind rețeaua unităților  școlare de învățământ din Gherla pentru anul şcolar 2019-2020,  propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  ce va cuprinde această structură pentru anul școlar 2019-2020.

            

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,
învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

Consilier superior
 Drăgan Sabin Ioan

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/2019

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2019-2020

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa  ordinară de lucru;

            Luand în dezbatere proiectul de hotărare privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla pentru anul școlar 2019-2020 - proiect din inițiativa primarului;

            Luând în considerare avizul conform primit de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu            nr. 17565/28.12.2018 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla;

Examinând referatul de specialitate cu nr. 597/17.01.2019 întocmit de către Biroul juridic,

relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            În temeiul prevederilor art. 61 alin(2) din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 5.235 din 2 oct. 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla;  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;          În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2019-2020 care este  redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  autoritatea executivă şi instituţiile de învăţământ de pe raza de autoriate a Consiliului Local Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Instituția Prefectului – județul Cluj

                        Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                         MIHAI ROTAR          

                                 

----------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                           ANEXA 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                         la Hotărârea nr.___

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                 din __________

 

 

 

STRUCTURA REŢELEI UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL GHERLA

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

 

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

TIP DE UNITATE

 1.  

CLUBUL COPIILOR GHERLA - finanţare MEN

Structură învățământ

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“ARICI POGONICI ”  GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ARICI POGONICI”

- STRUCTURA 2 GHERLA

Structură învăţământ

 1.  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT

“ARICI POGONICI” - STRUCTURA 1 GHERLA

Structură învăţământ

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“CĂSUŢA FERMECATĂ”  GHERLA 

Personalitate juridică

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“VESELIEI”  GHERLA 

Personalitate juridică

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

“VESELIEI”- STRUCTURA  1  GHERLA 

Structură învăţământ

 1.  

LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU” GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

LICEU TEORETIC “KEMÉNY ZSIGMOND” GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR” GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

SCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ”  GHERLA

Personalitate juridică

 

 

 

 

 

 

         

Înapoi la proiecte