ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 17183/18.12.2018

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, a Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In conformitate cu prevederile art.61 alin (2), (3) (4) si ale art. nr.77 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Gherla dispune de un aparat de specialitate structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Conform prevederilor art.36 alin (2) lit. “a” si alin. (3) lit “b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Gherla aproba, la propunerea Primarului Municipiului Gherla, in conditiile legii, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale de mai sus, au fost intocmite lista functiilor publice, numarul de personal, organigrama si statul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor de de interes local din subordinea Consiiliului Local al Municipiului Gherla: Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor si Directia de Asistenta Sociala, in conformitate cu prevederile legale.

Avand in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere prezentul proiect de hotarare.

 

Iniţiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI GHERLA

NESELEAN IOAN

--------------

    ROMÂNIA                                                                                                                                     

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 14478/25.10.2018

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea functiilor publice,a numarului de personal, a Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…” art.100 alin (1), (2) si (5) art.107 alin (3), art.111 alin (3)   din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici;

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 6001/08.05.2018,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6760/10.05.2018  prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

Numărul maxim de posturi  prevăzut la art. III, alin. (1) şi (2) din actul normativ susmenţionat, calculat potrivit Anexei care face parte integrantă din actul normativ  conform procedurii de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ” şi „Asigurări şi asistenţă socială”, finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate” indiferent de sursa de finanţare este stabilit astfel :

- numărul maxim al posturilor pe care municipiul Gherla îl poate avea potrivit O.U.G. nr. 63/2010 care cuprinde inclusiv funcţiile de primar, viceprimar, secretar – 171;

- numărul maxim al posturilor pentru serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 ;

- numărul maxim al posturilor pentru serviciul public de poliţie locală – 23 ;

- numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile administrativ teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 ;

- numărul maxim de posturi de soferi pentru autobuzele si microbuzele scolare primita in baza OUG nr. 115/2011  – 1;

            In noua structura organizatorica al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local propunem:

 • un numar total de  357 posturi,  din care:

            - un numar  de 127  de posturi determinat conform pct.1 din anexa la OUG nr. 63/2010,

            - serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 posturi ;

            - serviciul public de poliţie locală – 23 de posturi ;

            - 1 post contractual sofer de microbuz

            - implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 posturi ;

             -  un numar de 164 posturi finantate din capitolul bugetar Asigurari si asistenta sociala,  ( 150 posturi de asistenti personali si 14 posturi in cadrul Centrului de ingrijiri bolnavi la domiciliu) si

            -  un numar de 17 posturi finantate din capitolul bugetar Servicii de sanatate publica.

           

            La propunere structurii organizatorice au fost respectate prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12 % din numărul total al funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

    a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

    b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

    c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

    d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

 

            In conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2016 privind finantele publice locale si pentru stabilirea unor masuri financiare, in prezent structura organizatorica al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local Primariei Municipiului Gherla cuprinde un numar total de 354 posturi,  din care :

                        - 2 posturi corespunzatoare functiilor de demnitate publica;

                        - 100 de posturi corespunzatoare functiilor publice, din care 12 functii publice de conducere;

                        - 255 posturi corespunzatoare personalului contractual, din care 1 posturi de conducere de administrator public organizate pe urmatoarele structuri:

                                    - 5  directii

                                    - 3 servicii

                                    - 3 birouri

                                    - 25 compartimente.

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017 modificata prin  HCL nr.113/21.12.2017;

            In vederea optimizarii activitatilor desfasurate, tinand seama de cadrul legal existent si de necesitatile institutiei, in scopul unei bune administrati a treburilor publice din Municipiul Gherla au fosat inventariate toate activitatile care se desfasoarala nivelul municipalitatii si au fost stabilite responsabilitati pentru toate atributiile prevazute de lege pentru fiecare structura in parte.

            Conform prevederilor art. 6 lit „a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, prevederile acestei legi nu se aplica personalului contractual salariat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din Subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla care desfasoara activitati administrative, gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire, paza , precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Salariatii  care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.

 

Propunem modificarea structurii organizatorice si a Statului de personal, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate,  dupa cum urmeaza:

 • Având în vedere prevederile art.1, alin.(3) și art.6 alin.(1)  din H.G. nr.797/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și prevederile art.41 alin.(1), art.112, art.113, alin.(3), art.115, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale, propunem reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala în sensul că activitatea se desfășoară la nivel de Direcție denumită Directia de asistenta sociala în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla, fara personalitate juridica.
 • Direcția va fi condusă de un director executiv care va fi ocupat de dna Caraba Rozsika, având în vedere că a atributiilor din fisa postului nu se modifică in proportie de peste 50%, având  subordine următoare structură:
 • Compartimentului prestatii sociale având în componență 3 funcții publice și 2 posturi de natură contractuală, din care:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de dna Nemeș Claudia

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – vacant

Consilier, clasa I, grad profesional principal - vacant

 • Compartimentul servicii sociale, Centrul de ingrijiri la domiciliu, având în componență 4 funcții publice și 14 posturi de natură contractuală, din care:

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de dna Codorean Maria Marilena

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de dna Jecan Flavia

Consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de dna Tecar Alina

Consilier, clasa I, grad profesional debutant - vacant

Conform art.4, alin.(1) din OUG nr.18/2017 ” Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistență medicală a populației, în special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condițiile legii și în limitele resurselor umane și financiare existente”.

Având în vedere H.G. nr.18/2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015 – 2020, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.125/20.12.2016, a fost aprobat Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor pentru perioada 2017 – 2019.

Fata de cele de mai sus, propunem infiintarea unui post contractual de mediator sanitar-asistent medical principal, pentru a acorda suport medico-social în comunitățile defavorizate de pe raza orașului Gherla.

Ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social, propunem infiintarea activitatii Cantina de ajutor social cu preluarea urmatoarelor posturi de natura contractuala :

 • post de inspector de specialitate IA- temporar vacant
 • 1 post de inspector de specialitate cu atributii de magaziner-gestionar
 • 4 posturi de muncitor calificat-bucatar
 • 1 post de ingrijitor curatenie.

 

            Propunem ca activitatea Biroului juridic, relatii cu publicul si consiliul local, invatamant, cultura, registratura, munca in folosul comunitatii să se desfășoare în subordinea directă a primarului, având în componență:

 1. Compartimentului juridic având în componență 2 funcții publice de execuție:

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent ocupat de dna Zegrean Szabo Luisa Iulia

Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - vacant

             

            2. Compartimentului registratura, relatii cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunitatii  având în componență 5 funcții publice de execuție:

 • Consilier cl.I grad profesional superior ocupat de Dragan Sabin-Ioan
 • Consilier cl.I grad profesional superior - vacant
 • Consilier cl.I grad profesional superior ocupat de Balint Adriana
 • Consilier cl.I grad profesional principal temporar vacant
 • si infiintarea unei functii publice de executie de consilier clasa I grad profesional asistent.

Propunem reorganizarea Serviciului administratie publica locala, acces la informatiile publice, juridic, relatii cu publicul si consiliul local, invatamant, culturaca Direcție, denumită Directia administratie publica locala, direcția va fi condusă de un director executiv care va fi ocupat de Kis Ludovic Attila și va avea următoarea structură:

 1. Compartimentul agricol, având în componență 3 funcții publice:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Moișan Ionuța

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Moișan Gavril

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat Mocanu Bianca

 1. Compartimentul Gerstionarea actelor, arhiva, având în componență o funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de dl. oltean Sergiu.
 2. Compartimentul Administrativ gospodăresc, având în componență 19 posturi de natură contractuală,
 3. Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică având în componență 3 posturi de natură contractuală,
 4. Compartimentul administrare piețe, oboare având în componență 5 posturi de natură contractuală,
 5. Compartimentul unități culturale având în componență 12 posturi de natură contractuală,           

Propunem mutarea in subordinea Directiei administratie publica locala a Serviciului administrativ-gospodaresc din subordinea Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, achizitii publice, finantarea proiectelor, spatiu locativ, gospodarire comunala, protectia monumentelor si a mediului , iluminatul public, administrarea domeniului public si privat si transformarea lui in Compartimentul administrativ – gospodaresc si transformarea postului de sef serviciu in functia contractuala de inspector de specialitate IA ,  cu urmatoarea componenta:

-1 post de sofer microbus scolar

- 3 posturi de soferi

- 1 post de muncitor de intretinere

- 1/4 post de manager de transport

- 2 posturi ingrijitor curatenie

- 5 posturi de portar-paznici

- 5 posturi de muncitori calificati.

            Piata agroalimentara si oborul de animale avand in componenta:

-1 post administrator

-4 posturi de muncitori.

In cadrul Activitatii Cinematograful Pacea propunem infiintarea unui post de natura contractuala de muncitor calificat IA si ocuparea lui ca urmare a reoganizarii Cantinei de ajutor social de salariatul cu atributii de muncitor calificat.

In cadrul Directiei Urbanism,  amenajarea teritoriului, tehnic, investitii, achizitii publice, finantarea proiectelor, spatiu locativ, gospodarire comunala, protectia monumentelor si  a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public si privat propunem schimbarea denumirii in Directia de urbanism si amenajarea teritoriului;

Reorganizarea Biroului administrarea domeniului public si privat in Compartimentul administrarea domeniului public si privat, având în componență 5 funcții publice după cum urmează:

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Gabruș Mariana

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Pop Simona,

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Păsculescu Marius

Consilier, clasa I, grad profesional superior – vacant

Consilier, clasa I, grad profesional principal – vacant 

- se desfiinteaza functia publica de conducere de sef birou vacant ID 254914

 

Se infiinteaza Compartimentul tehnic, având în componență:

 • consilier clasa I debutant ID 449658 ocupat de Beudean Silviu-Marin
 • consilier clasa I asistent ID 254871 ocupat de Bocut Ciprian
 • se infiinteaza functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent
 • se infiinteaza functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional debutant.

In conformitate cu prevederile art. 100 alin (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Compartimentul achizitii publice, finantarea proiectelor se reorganizează in Biroul achizitii publice, investitii, având în componență 6 funții publice:

Se infiinteaza  o functie publica de conducere de sef birou

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Rotar Valer

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Mureșan Vasile

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Ciciovean Nicoleta

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Divricean Oana

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Oltean Alina 

 

Propunem reorganizarea Serviciului financiar – contabil in Directia economica, fiind condusă de un director executiv, funcție ocupată de dl Farcaș Nicușor.

 

In cadrul  Biroul impunere, urmarire, incasare si control venituri, propunem transformarea postului vacant de referent clasa III grad profesional superior ID 254835 in functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent.

In cadrul  Compartimentului buget-contabilitate, executie bugetara 

- avand in vedere existenta unui post contractual ocupat cu contract de munca pe durata nedeterminata  in functia contractuala de inspector de specialitate I indeplineste conditiile prevazute de art.54 si art. (57) alin (5) lit, „b”   din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avand in vedere ca  cel putin 70% din atributiile postului  presupune exercitarea prerogativelor de putere publica,  atributii dintre cele prevazute de art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999, respectiv punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii.

Propunem ca postul de natura contractuala de inspector de specialitate I studii S ocupat, cu contract de munca pe durata nedeterminata ocupat de Ion

 Doru-Laviniu sa  se transforma in functie publica de executie de consilier clasa I  grad profesional  principal.

Aplicarea prevederilor art.111 din Legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare este obligatorie pentru autoritatile si institutiile publice care au in structura de functii, posturi de natura contractuala care presupun execitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin.(3) din actul normativ mentionat.

Totodata ne asumam intreaga raspundere ca celelalte posturi de natura contractuala nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publica care sa necesite transformarea lor in functii publice.           

Ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social, propunem infiintarea unui  post de natura contractuala de contabil si ocuparea lui de catre salariatul cu atributii de contabil.

Propunem reorganizarea Serviciului Resurse umane, normare, organizare, salarizare in Direcție denumită Directia Resurse umane, normare, organizare,salarizare condusă de un director executiv, funcție ocupată de dna Necula Ileana.

In cadrul Directiei Resurse umane, normare, organizare,salarizare propunem infiintarea Compartimentului asociatii de propietari cu urmatoarea sctructura:

se infiinteaza  o functie publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent

consilier clasa I, grad profesional debutant – vacant  ID 449743

se infiinteaza un post de natura contractuala de inspector de specialitate III si propunem ocuparea lui ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social de salariatul Picovici Mihaela.

In conformitate cu prevederile art. 100 alin (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Compartimentul Dosare profesionale, raportări statistice, având în componență un număr de 5 funcții publice, după cum urmează:

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Legian Ioana

Consilier, clasa I, grad profesional principal temporar vacant 

Consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de Hruban Ștefana

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Rusu Erica

Consilier, clasa I, grad profesional asistent vacant.

Compartimentul Asistență socială din unitățile de învățământ având în componență 17 posturi de natură contractuală.

In cadrul Compartimentului asistenti personali ai persoanelor cu handicap propunem majorarea numarului de posturi de natura contractuala de asistenti personali ai persoanelor cu handicap  la 100 la 150 posturi avand in vedere numarul mare de solicitanti care indeplinesc conditiile legale pentru a fi angajati ca asistenti personali ai persoanelor cu handicap.           

In conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ne asumam raspunderea ca,  functionarilor publici mutati, care vor fi numiti în noile functii publice sau, dupã caz, în noile compartimente se modificã atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea functiilor publice, a numarului de posturi, statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla: Serviciul Pulic Local de Evidenta a Persoanelor.           

 

SEF SERVICIU RUNOS

Necula Ileana

-------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA                             

                  

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

 

privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  17183/18.12.2018;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciului RUNOS, înregistrat sub nr. 14478/25.10.2018 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla,;

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 6001/08.05.2018,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6760/10.05.2018  prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;           

 

P R O P U N E :

 

Art.1. Aprobarea functiilor publice,  a numarului de personal, organigramei si  a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si a Directiei de Asistenta Sociala  subordonat Consiliului Local al Municipiului Gherla,  conform anexelor 1-3 care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

Art.2. Executivul impreuna cu Serviciul RUNOS vor lua măsuri de întocmire şi actualizare a sarcinilor de serviciu pentru fiecare post în parte.

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                           ROTAR MIHAI

---------------

Vizualizare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

 

 

Înapoi la proiecte