ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             NESELEAN IOAN

  NR. 14028/17.10.2018

 

REFERAT

Privind validarea unui mandat de consilier local

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 13273/02.10.2018 domnul consilier local HITICAȘ ANDREI TIBERIU  aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcția de consilier local .

Potrivit art. 9 alin. (2) lit.a)  din Legea 393/2004 unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia adică cererea scrisă prin care o persoană renunță la o funcție.

Potrivit art. 9 alin.3) din legea mai sus citată încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local printr-o hotărâre , la propunerea primarului , prin care se ia act de situația apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere situația prin adresa nr. 13737/10.10.2018 am solicitat PMP Organizația Județeană Cluj să ne comunice numele următorului supleant de pe listele PMP in vederea validării acestuia .

          Prin adresa cu nr. 13916/15.10.2018 PMP Cluj ne aduce la cunoștință faptul că doamna Andreea-Alina Sabo este următoarea pe lista PMP pentru Consiliul Local Gherla, este membru PMP şi a fost desemnat de către PMP să preia mandatul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Hiticaș Andrei Tiberiu  ;

            Supunem spre analiză şi validare mandatul doamnei Andreea-Alina Sabo în funcția de consilier local al Municipiului Gherla.

 

SECRETAR

ROTAR MIHAI

 

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  

Privind validarea unui unui mandat de consilier local

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

Ţinând seama de prevederile HCL nr.  /_______ privind constatarea încetării unui mandat de consilier  local  şi de actul PMP – Filiala Județeană Cluj nr. 13916/15.10.2018 prin care se comunică Consiliului Local Gherla numele şi prenumele următorului suplenat pe lista consilierilor locali ai PMP, aleşi la alegerile locale din data de 6 iunie 2016 ;

Văzând procesul verbal al comisiei de validare ;

În temeiul art. 31(3) şi  art. 45 (1) din Legea 215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 –Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Gherla a doamnei  Andreea-Alina Sabo , membru PMP ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului  Hiticaș Andrei Tiberiu - membru PMP

 

Art. 2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul absenţilor de la şedinţă, de la comunicare.

 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului Municipiului Gherla.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri    18                      CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                   SECRETAR

Nr.voturi pentru                          ROTAR MIHAI

---------------

 

Înapoi la proiecte