ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              NESELEAN IOAN

  NR. 14026/17.10.2018

REFERAT

 

Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

 

 

Prin cererea înregistrată sub nr.  13273/02.10.2018   domnul consilier local  Hiticaș Andrei Tiberiu aduce la cunoştinţa Consiliului Local faptul că demisionează din funcţia de consilier local .

Potrivit art. 9 alin. (2) lit.a)  din Legea 393/2004 unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia adică cererea scrisă prin care o persoană renunţă la o funcţie.

Potrivit art. 9 alin.3) din legea mai sus citată încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local printr-o hotărâre , la propunerea primarului , prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Fiind îndeplinite condiţiile legale pentru adoptarea unei astfel de hotărâri , ataşat depunem proiectul de hotărâre .

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

   H O T Ă R Â R E A   NR.

Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

Examinând referatul cu nr. 14026/17.10.2018 întocmit de Secretarul Municipiului Gherla şi reţinând motivele de fapt şi de drept care conduc la adoptarea unei astfel de hotărâri;

Văzând  raportul comisiei de validare ;

Ţinând seama de prevederile art. 9 (2); (3); art.12 (1) şi (2) din legea nr.393/2004 ;

În temeiul art. 45 (1) din Legea 215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. unic – Consiliul Local al Municipiului Gherla constată încetarea calităţii de consilier local al domnului HITICAȘ ANDREI TIBERIU , începând cu data de 02.10.2018 şi declară vacant locul de consilier în Consiliul local Gherla.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr.consilieri    18                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                   SECRETAR

Nr.voturi pentru                        ROTAR MIHAI

 

Înapoi la proiecte