PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

 

 

REFERAT,

privind Încheierea Protocolului de Cooperare între

 Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și

Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

 

           

În conformitate cu prevederile:

 

  •  art. 2 alin.(3) din Legea nr.155/2010 a poliției locale în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
  •  
  • art. 2 alin (5) Legea nr.155/2010 a poliției locale, poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

 

Având în vedere cele expuse, în vederea realizării obiectivului de creștere a calității serviciului de ordine publică în beneficiul cetățenilor municipiului Gherla, propun spre aprobare inițierea unui Proiect de Hotărâre privind încheierea Protocolului de Cooperare între  Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla,

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

----------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind Încheierea Protocolului de Cooperare între

 Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și

Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. /11.10.2018 prin care se propune  încheierea Protocolului de Cooperare între  Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla;

            În baza prevederilor:

  • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin.(6) lit.a), art.45 alin.(1) si art.115 lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Cooperare între Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla.

            Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla și personanele menționate  să semneze Protocolul de Cooperare.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul Poliţia Locală.

 

Inițiator:

Autoritatea executivă

 

 

Înapoi la proiecte