APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

REFERAT,

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a

Serviciului Public de Poliție Locală a municipiului Gherla

 

 

Având în vedere prevederile:

  •  Legii 155/2010 –Legea Poliției Locale;
  •  H.G.1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare si funcționare a Poliței Locale, 

            - Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          -  Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, modificată şi completată;

          -  Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) , alin. (6) litera a) şi art. 45 alin. (1), art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Având în vedere cele expuse, în vederea realizării obiectivului de creștere a calității serviciului de ordine publică în beneficiul cetățenilor municipiului Gherla și pentru buna funcționare a Serviciului Public de Poliție Locală, precum și avizul favorabil al Comisiei de Ordine Publică, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Poliție Locala a municipiului Gherla.

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

                                         

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a

 Serviciului Public de Poliție Locala a municipiului Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. /18.10.2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Poliție Locală a municipiului Gherla;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla; 

            În baza prevederilor:

  • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
  • Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, modificată şi completată;
  • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6) litera a) şi art. 45 alin. (1), art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Poliție Locală a municipiului Gherla  cu anexele 1-3,  care fac parte integrată ;

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul Public de Poliție Locală.

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu cei în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

Inițiator:

Autoritatea executivă

Anexa - Regulamentul de Organizare și Funcționare

Anexele 1-3 la Regulament

 

Înapoi la proiecte