MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 13318 din 03.10.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Gherla pe anul 2018

 

            Avand in vedere cererea nr. 12508/14.09.2018 a Spitalului Municipal Gherla privind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu gazele naturale si energia electrica si analizand executia bugetara a bugetului local al municipiului Gherla la data de 30.09.2018propun efectuarea unei rectificari a partii de cheltuieli a bugetului local prin virare de credite intre capitolele bugetare astfel:

cap.

            510103100130            -  15 mii lei

            541000200530            -   5 mii lei

            6703062002                -  10 mii lei

            68505010                    -170 mii lei

            66060151                    200 mii lei

            Atfel bugetul local al municipiului Gherla nu se modifica ca si valoare totala a cheltuielilor ci sufera modificari doar unele capitole bugetare, asigurandu-se in acest fel alocarea sumei de 200 mii lei spitalului municipal Gherla pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile. Capitolele de la care s-au retras sume nu sunt afectate de aceste retrageri aceste sume sunt excedentare functionarii in bune conditii in anul 2018.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 25.10.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinara de lucru ;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 14132/18.10.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   26.912,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40.699,30 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25.958,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.741,30 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 17807.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 18325.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art.4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

-----------

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Înapoi la proiecte