ROMÂNIA                                                                                        VIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ                                                                              NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

NR. 14158/ 18.10.2018

 

                                                             REFERAT

privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

 

 

Analizând adresa nr.3735/09.03.2018 întocmită de Serviciul Urbanism, prin care s-a înaintat Raportul de expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ”Extindere canal menajer cartier Candia și str.Sf.Anton din Municipiul Gherla” către Serviciul Financiar-Contabil, Raportul de expertiză tehnică propriu-zis și Procesul verbal de recepție nr.3680/08.03.2018, propun:

 

  • Emiterea unei Hotărari de către Consiliul Local al Municipiului Gherla prin care se aprobă includerea următoarelor elemente de infrastructură de canalizare în domeniul public al Municipiului Gherla și realizarea demersurilor în vederea concesionării acestora către Compania de Apă Someș S.A.

 

COD

CLAS.

DENUMIREA BUNURILOR

LOCALITATE

NR.

INV.

DATA

INTRARII

VALOARE INVENTAR

SURSA DE FINANTARE

1.8.7.

RETEA CANAL MENAJER

CARTIERUL CANDIA

 

 

GHERLA

1682

8-Mar-2018

438075,78

Bugetul local

1.8.7.

RETEA CANAL MENAJER STR.SF.ANTON

 

 

GHERLA

1683

8-Mar-2018

43463,94

Bugetul local

TOTAL

 

 

 

 

481539,72

 

 

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,

FARCAȘ NICUȘOR

 -------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDETUL  CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ____/ 25.10.2018

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii

serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

 

Consiliul Local  al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinara la data de 25.10.2018

Având în vedere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr.14158/18.10.2018 întocmit de Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
  • Avizele comisiilor de specialitate;
  • Prevederile  art. 3 și 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 11 alin 2 și ale art. 36 alin 2 litera c și alin 6 litera a, pct 14, art. 36 alin 7 litera c, și art. 119, 120, 123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art. 10 și art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin 2, articolele 21-24 și art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • Avand în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla și Compania de Apă S.A.;
  • Avand în vedere prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla a elementelor de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare – ”Extindere canal menajer cartier Candia și str. Sf.Anton din Muncipiul Gherla”, executate din bugetul local, conform Anexei nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 2 – Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate în anexa 1,  proprietatea Municipiului Gherla, județul Cluj, către Compania de Apă Somes S.A.

 

Art. 3 -Se  împuternicește Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Municipiul Gherla, județul Cluj, actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apa Somes S.A., care va avea ca obiect bunurile prevazute în anexa 1, parte integrantă a acestei hotărâri.

 

Art. 4-  Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș S.A. este pe durata existenței Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla, judetul Cluj și Compania de Apă Somes S.A.

 

Art. 5- La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea HCL nr.16/29.03.2018.

 

Art. 6-  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului Municipiului Gherla, județul Cluj și Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa.

 

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Instituția Prefectului Judetului Cluj;

-Primarul Municipiului Gherla;

-Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa;

-Dosar de hotărâri ședintă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

       Nr. consilieri                     19                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

       Prezenţi                                                                                                                 SECRETAR

       Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                            Rotar Mihai

       Nr.voturi ”Contra”

---------------------------------

Anexa1

Anexa2

                                                 

Înapoi la proiecte