ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 12849 din 21.09.2018

                                                                                                                                            Vizat,

                                                                                                                                PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

REFERAT

privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

            Prin HCL nr.35/30.04.2009 s-a aprobat înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla și a Regulamentului de organizare și funcționare aferent.

            Urmare unor modificări legislative prin HCL nr.37/2011 s-a modificat HCL 35/2009, în sensul că, Comisia constituită ca organ consultative cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.

             Deasemenea prin HCL nr.68/30.08.2012 s-a modificat HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, urmare rezultatelor alegerilor locale din 05 iunie 2016.

             Având în vedere modificările permanente a legislației în domeniul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, cât și multiplele probleme apărute, pentru îmbunătățirea desfășurării activității CTUAT propunem completarea acesteia cu arhitectul șef al județului Cluj, domnul Claudiu Salanța și cu un reprezentant din partea Ordinului Arhitecților din România Filiala Transilvania.

             Față de aceste, propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la modificarea articolului 1 din HCL nr.37/2011 modificată prin HCL nr.68/30.08.2012 și 86/31.08.2016.             

 

 

                                                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                                                 Ing. Vasile Morar

___________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 12849 din 21.09. 2018,  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.2, alin.2, din Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            În conformitate cu prevederile art.37 alin.1, alin.11 din Legea nr.350/2001, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism , cu modificările și completările ulterioare, 

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.d), alin.6, pct.11 și art.45 din  din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. UNIC-  Art.1 din HCL nr.37/26.05.2011 modificat prin HCL nr.68/30.08.2012 și 86/31.08.2016, va avea următorul conținut: Se aprobă modificarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului  și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef, în următoarea componență:

 1. Primar – Neselean Ioan -președinte
 2. Arhitect – Tudose Emanoil – membru
 3. Arhitect – Vidrean Ilie Mircea – membru
 4. Arhitect – Claudiu Salanța – membru
 5. Arhitect – OAR Filiala Transilvania – membru
 6. Geograf – Suciu Vasile – membru
 7. Istoric – Meșter Mihai – membru
 8. Inginer – Pop Simona Maria – membru
 9. Inginer – Gabruș Mariana – membru
 10. Secretar – Rotar Mihai – membru
 11. Cadastru topograf – Kis Ludovic Attila - membru

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kasza Tamas

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                         SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                    Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  

 

 

Înapoi la proiecte