ROMÂNIA                                                                                                                  Vizat,

 JUDEȚUL  CLUJ                                                                                                 PRIMAR

 MUNICIPIUL GHERLA                                                                              NESELEAN IOAN

 Nr.              /

 

  

                                                                          

                                                        REFERAT

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

 

 

     Prin adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean “Alexandru Vaida Voevod ” Cluj, înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.10322/20.07.2017, se solicită efectuarea demersurilor necesare în vederea întocmirii documentelor legale privind cedarea unei părți din imobilul situat în mun.Gherla, str.Mihai Viteazu, nr.1. Totodată se arată, că în acest imobil își desfășoară activitatea Detașamentul 5 jandarmi.

 

     Potrivit art.124 din Legea nr.215/2001 Republicată, Legea administraţiei publice locale, “ Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”

        

       Art.124 prevede competența autorității deliberative cu privire la cele solicitate de Inspectoratul de Jandarmi Județean “Alexandru Vaida Voevod ” Cluj, situație în care supunem atenției deliberative proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe durata existenței Detașamentului 5 jandarmi, a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1,  în suprafață de 153,55 mp, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

     

                                                  ȘEF SERVICIU A.P.L.                                               

                                                     Kis Ludovic Atilla       

_______________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL  LOCAL

 

                                                           

                                                            P R O I E C T

                                                            

                                                        HOTĂRÂRE  NR.              /

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

                                         

     Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară

     Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

    Examinând referatul nr.12692 / 19.09.2018 al Șefului Serviciului Administrație Publică Locală                

    Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

     În temeiul dispozițiilor art.36  alin.5 lit.a, art.124 și art. 44 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                      

                                                     HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1  Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata de 20 de ani  , a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, în suprafață utilă de 153,55 mp, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, pentru Detașamentului 5 jandarmi

 

Art.2 Costurile cu utilitățile ale spațiului menționat mai sus cad în sarcina proprietarului.

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește autoritatea executivă și Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj.

 

                                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

Nr. Consilieri                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                  SECRETAR

Nr.Voturi ”Pentru”                                                                         ROTAR MIHAI

                                              

          

Înapoi la proiecte