ROMANIA

JUDETUL CLUJ                                                                                         VIZAT

MUNICIPIUL GHERLA                                                                          PRIMAR

CONSILIUL LOCAL                                                                        NESELEAN IOAN

12671/19.09.2018 

 

REFERAT

Privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

 

            Avand in vedere solicitarea d-nei Goron Nicoleta Gabriela pentru vanzarea imobilului situatin loc. Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in temeiul Legii 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, Hotararea Guvernului 20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare si a Dispozitiei Primarului Municipiului Gherla nr. 1448/22.12.2017, comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995, dupa ce a analizat toate documentele puse la dispozitie de solicitant si a celor din arhiva proprie, a hotarat vanzarea respectivului imobil, asa cum reiese din Comunicarea nr. 8460/15.06.2018.

Astfel ca d-na Goron Nicoleta Gabriela poate achizitiona imobilul din loc. Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5, format din casa in suprafata de 26,77 mp si teren intravilan in suprafata de 51 mp, la pretul stabilit in Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare de tip teren si casa de 26400 lei, conform art. 9 din Legea 112/1995 in rate egale pentru o perioada de 5 ani dupa plata unui avans de 30% din valoare.

            Precizam ca d-na Goron Nicoleta Gabriela se afla sub contract de inchiriere inca din anul 1987 asa cumreiese din Contractul de inchiriere nr. 1077/20.02.1987 incheiat cu I.G.C.L. Gherla, inchiriere care a continuat pana azi asa cum rezulta din Contractul de inchiriere nr. 14744/21.12.2017 incheiat cu Municipiul Gherla.

Prin HCL nr. 121/20.11.2008 Consiliul Local al Municipiului Gherla hotaraste dizolvarea si lichidarea RAGCL Gherla (fosta IGCL Gherla), prin vanzare de active, fiind imputernicita pentru aceste demersuri Autoritatea Executiva.

Comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 solicita Autoritatii Executive sa continuie demersurile necesare vanzarii in conditiile legii a imobilului mai sus amintit, propunand Consiliului Local al Municipiului Gherla mandatarea Primarului Municipiului Gherla, dl Ioan Neselean sa semneze toate actele necesare precum si contractul de vanzare.

Avand in vedere cele de mai sus supunem aprobarii Consiliului Local a Municipiului Gherla proiectul de hotararae privind aprobarea vanzarii imobilului situat in loc. Gherla,

str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in temeiul Legii 112/1995.

 

 

ȘEF BIROU IMPOZITE SI TAXE

MĂHĂLEAN HORAȚIU

--------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

Privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului situat in loc. Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in temeiul Legii 112/1995 din initiativa executivului;

            Examinand referatul de specialitate nr.12671/19.09.2018  intocmit de Comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 cu modificarile si complectarile ulterioare numita prin Dispozitia Primarului Mun. Gherla nr. 1448 din 22.12.2017;

            Avand in vedere comunicarea 8460/15.06.2018 a Comisiei de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 precum si raportu de evaluare a imobilului mai sus amintit, agreata de Comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 si stabilita intr-un Raport de evaluare a proprietatii imobiliare de tip teren si casa inregistrat sub numarul 6879/14.05.2018;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. b şi art. 45, alin. (3), art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, dl. Neselean Ioan, sa semneze contractul de vanzare-cumparare în formă autentică  a imobilului  situat in Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in suprafata de 26,77 mp si a terenului aferent in suprafață de 51 mp la prețul stabilit de către comisia  de vânzare a locuințelor închiriate in temeiul Legii 112/1995 cu modificările si completările ulterioare numita prin Dispozitia Primarului Mun. Gherla nr. 1448 din 22.12.2017, în baza raportului de evaluare a proprietății imobiliare de tip teren si casa, inregistrat la Primaria Municipiului Gherla sub nr. 6879/14.05.2018.

Taxele cu inscrierea in C.F. cad in sarcina cumpărătorului Goron Nicoleta Gabriela , Consiliul Local Gherla fiind de acord cu înscrierea în CF a dreptului de proprietate a cumpăratorului.

            Art. 2 Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Gherla, dl. Neselean Ioan, Comisiei de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995, Institutiei Prefectului Judetului Cluj precum si d-nei Goron Nicoleta Gabriela.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                              Rotar Mihai

 

 

Înapoi la proiecte